Wij werken continue aan de beschikbaarheid en het goed functioneren van de waterketen. We zuiveren elke dag het door mensen geproduceerde en door de gemeenten ingezamelde afvalwater voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van ons mooie gebied.

De wereld om ons heen verandert. Het klimaat, de technologie en de maatschappij zijn volop in ontwikkeling. De ontwikkelingen raken en beïnvloeden ons werk, ook in de waterketen. Clusterbuien veroorzaken water op straat, de drukte in de ondergrond neemt toe, de waterkwaliteit staat hoog op de politieke agenda, de energietransitie is gestart en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moet worden uitgewerkt. Er ligt dus een grote opgave op ons pad.

Een circulaire en duurzame waterketen is het uitgangspunt. Daarbij zoeken we naar nieuwe zuiveringsmethoden, zoals zuiverende kassen en aquafarms, al dan niet decentraal. Beginnen bij de bron blijft een van de belangrijkste uitgangspunten, want wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Het afvalwater bevat waardevolle grondstoffen en energie en is een bron van zoet water. Waar mogelijk halen we deze waarden er tegen aanvaardbare kosten uit. Dit kunnen en willen we niet alleen, dus werken we samen en in afstemming met de waterketenpartners, de watersysteempartners, kennisinstituten en bedrijven. We verbeteren samen met gemeenten en PWN de doelmatigheid in de waterketen.

Samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier

Het samenwerkingsverband Waterketen Noorderkwartier (drinkwaterbedrijf PWN, 33 gemeenten en het hoogheemraadschap) is hard aan de slag om de besparingsambitie te realiseren: vanaf 2020 besparen we € 30 miljoen per jaar op drinkwater, rioleringen en afvalwaterzuivering. Daardoor zal de waterrekening voor de burger minder hard stijgen. Meld je aan(externe link) voor de nieuwsbrief 'Samen slimmer' (4x per jaar).