De pilot is een proefproject met de focus: toezicht op indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater in verschillende bedrijfsbranches in het gebied. Er zijn monsters van het afvalwater genomen en geanalyseerd op diverse stoffen om beter inzicht te krijgen op de stoffen die de verschillende branches lozen.

De pilot richt zich op de meest schadelijke stoffen die kunnen voorkomen bij lozing van bedrijfsafvalwater op de riolering die gevaarlijk kunnen zijn voor het oppervlaktewater: de zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en de prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij is ook gekeken naar stoffen die problemen opleveren voor de werking van de riolering en afvalwaterzuiveringen (RWZI's).

Het is ook een pilot om meer kennis en ervaring op te doen met het uitvoeren van bedrijfsbezoeken waarbij monsters van de indirecte lozing genomen worden, en wat daarbij komt kijken. Een aantal collega's bij de drie omgevingsdiensten en HHNK hebben binnen de pilot een opleiding gevolgd specifiek gericht op het verder ontwikkelen van kennis over indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater op de riolering. Daarnaast delen we onze opgedane kennis en ervaringen van de pilot landelijk met collega's van waterschappen en omgevingsdiensten.

Veelgestelde vragen

Wat verstaan we onder een indirecte lozing?

Afvalwater afkomstig van bedrijven dat op de riolering wordt geloosd en niet direct op het oppervlaktewater of RWZI wordt een indirecte lozing genoemd. Deze indirecte lozingen van bedrijven op de riolering kunnen gevolgen hebben voor de werking van de riolering, het zuiveringsproces en de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat via de rioolwaterzuivering naar het oppervlaktewater gaat.

Waarom doen jullie de pilot?

De pilot is erop gericht om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de gezondheid van de inwoners van het gebied.

Wanneer is de pilot gestart?

De pilot is april 2023 gestart en liep tot eind 2023. In het eerste kwartaal van 2024 zijn alle resultaten verwerkt en is er gewerkt aan de afronding van de eindrapportage.

Wie doen er mee aan de pilot?

Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In afstemming met: Provincie Noord-Holland, Drinkwaterbedrijf PWN, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland en namens de 26 gemeentes.

Waar wordt de pilot gehouden?

In Noord-Holland, in het gebied boven het Noordzeekanaal (dat wordt ook wel Noorderkwartier genoemd) en 26 gemeentes.

Wie heeft de pilot betaald en wat kostte de pilot?

De drie omgevingsdiensten en het hoogheemraadschap hebben de benodigde tijd geïnvesteerd in de pilot. Daarnaast heeft het Interbestuurlijk Programma versterking VTH taken (IBP-VTH) een subsidie verstrekt voor de kosten voor het programmamanagement, inhuur van inhoudelijke expertise en de kosten voor het analyseren van de genomen afvalwatermonsters en ook de opleiding van de toezichthouders. Het subsidiebedrag was € 250.000.

Wat is de volgende stap/aanpak na de pilot?

De uitvoerende partijen verkennen momenteel de vervolgstappen om na de pilot een verdere invulling te geven aan de VTH taken op indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater op de riolering.