Nieuwe procedure pacht- en huurpercelen

Ons bestuur heeft het Beleid Onroerende zaken en de Uitvoeringsregels Beleid Onroerende zaken vastgesteld. Een onderdeel hiervan is de gewijzigde procedure voor de uitgifte van vrijkomende pacht- en huurpercelen en geheel nieuw in gebruik te geven percelen. Als gevolg van het Didam-Arrest zal hiervoor een openbare procedure worden doorlopen. Deze openbare procedure geldt niet voor bestaande overeenkomsten die kunnen worden verlengd. 

Pacht

Categorie 2 

Loopt een pachtovereenkomst af en kan het pachtperceel opnieuw in gebruik worden gegeven, dan wordt het pachtperceel in principe opnieuw aan dezelfde pachter aangeboden. We streven naar samenwerking met de pachters en een goed beheer van onze eigendommen. Een voortdurend gebruik en de bestendige relatie met de pachter draagt bij aan een gecommitteerde pachter, die investeert in het pachtperceel, de voorwaarden naleeft en het bodemleven verbetert. Dit voornemen wordt niet afzonderlijk gepubliceerd. Met de publicatie van deze algemene selectie en gunning criteria wordt voldaan aan het Didam-arrest. Het afzonderlijk publiceren heeft verder geen toegevoegde waarde.

Categorie 2a

Als een perceel beschikbaar komt, dan publiceren we het perceel op www.overheid.nl. De pachtprijzen zijn vastgesteld en hebben daarom geen invloed op de selectie. Als er meerdere vergelijkbare kandidaten zijn die willen en kunnen voldoen aan ons beleid en onze voorwaarden, dan wordt geloot. Het loten gebeurt door Grondzaken in bijzijn van drie personen. De niet geselecteerde inschrijvers krijgen bericht van gunning aan een derde. Verdere inhoudelijke informatie wordt niet verstrekt.

Criteria 

Naast de vereisten uit de pachtregeling, de pachtovereenkomst en de overige voorwaarden uit het Beleid Onroerende zaken en deze Uitvoeringsregels zijn onderstaande criteria van toepassing voor de selectie & gunning: 

  1. De pachter voert bedrijfsmatig een agrarische onderneming. Dit moet de pachter aantonen met de inschrijving in de Kamer van Koophandel met de SBI-code Landbouw. Bij twijfel valt de inschrijving buiten de selectie. 
  2. Het pachtperceel ligt binnen een straal van 10 kilometer van het bedrijf van de pachter. 
  3. Het pachtperceel moet door de pachter zelf worden geëxploiteerd. 
  4. De pachter kan en wil voldoen aan het beleid en de gestelde pachtvoorwaarden van HHNK. 

Naast bovenstaande criteria worden voor percelen los land afhankelijk van ligging, het beoogde gebruik en de situatie van het perceel, aanvullend criteria opgesteld ten behoeve van het bevorderen van de duurzaamheid, biodiversiteit en het verbeteren van het bodemleven. 

Vrijkomende percelen tot een oppervlakte van 1 hectare kunnen ook aan een hobbymatige agrariër in gebruik worden gegeven (geen pacht). Zij kunnen zich dan ook inschrijven bij publicatie. Bedrijfsmatige agrariërs hebben voorrang bij de selectie én de hobbymatig agrariër moet binnen een straal van 5 kilometer van het gepubliceerde perceel wonen. 

We behouden ons het recht voor aanvullend op de bovenstaande, per geval extra criteria te stellen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook behouden we ons het recht voor het perceel uiteindelijk niet te gunnen en (alsnog) zelf in onderhoud te nemen.

Huur

Categorie 3

Eigendommen die worden verhuurd en waarvan de huurovereenkomst eindigt en kan worden verlengd, worden aangeboden aan de afgaande huurder. Het verhuren van deze objecten hoeven niet afzonderlijk te worden gepubliceerd.

Categorie 3a

Een nieuw te verhuren perceel kan in principe aan de verzoeker worden aangeboden als de omstandigheden dit toelaten. Voor de categorie en criteria wordt aangesloten bij de werkwijze voor Verkopen, categorie 1a. Is het te verhuren perceel nog niet in gebruik maar grenst het aan de eigendom van de verzoeker en is er naar oordeel van Grondzaken één gegadigde, dan is gunning aan de verzoeker toegestaan. De verzoeker moet (kunnen) voldoen aan ons beleid. Het voornemen tot gunning wordt gepubliceerd op onze website.

Categorie 3b

Vrije kavels waarvoor naar oordeel van GZ meerdere gegadigden zijn aan te wijzen, worden afhankelijk van de potentiële opbrengst, openbaar aangeboden via www.overheid.nl. We kunnen bij de publicatie bijzondere vereisten stellen waardoor de omvang van de potentiële gegadigden wordt beperkt, zoals de af-/aanwezigheid van een toegang tot de openbare weg. Het object wordt in principe verhuurd aan de hoogste bieder die kan en wil voldoen aan ons beleid.