Ons bestuur neemt veel besluiten waarbij belangen van anderen betrokken zijn. Het kan gaan om verbeteringswerkzaamheden zoals een dijkversterking of de herinrichting van een weg, maar ook om dagelijks onderhoud aan sloten, waterkeringen en wegen. Daarbij kan het voorkomen dat er voor u schade ontstaat. Deze schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van u te blijven.

Voorwaarden

Rechtmatig handelen

Alleen schade die is veroorzaakt door rechtmatig handelen door het hoogheemraadschap valt onder de Verordening nadeelcompensatie(externe link). Dat betekent dat de werkzaamheden verband houden met onze wettelijke taken. Het verzoek om nadeelcompensatie wordt afgehandeld volgens de regels in het bestuursrecht.

De Verordening nadeelcompensatie is niet van toepassing als de schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap (dus als wij iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben nagelaten). U kunt dan wel een schadeclaim wegens onrechtmatige daad indienen. Deze wordt dan afgehandeld volgens de regels in het civiele (burgerlijke) recht. Zie hiervoor de pagina Een schadeclaim indienen.

Onevenredig nadeel

Op basis van de nadeelcompensatieregeling vergoeden wij alleen onevenredig nadeel (in vergelijking tot de schade die anderen ondervinden). Wij werken immers in het algemeen belang. De maatregelen die wij nemen brengen, naast het voordeel voor de samenleving, soms ook (tijdelijke) nadelen met zich mee. Bij werkzaamheden aan de weg kan bijvoorbeeld de bereikbaarheid tijdelijk verminderen. Maar uiteindelijk leveren die werkzaamheden wel een betere of veiligere verkeerssituatie op. In zo'n geval heeft u geen recht op een vergoeding.

Risicoaanvaarding

Een andere voorwaarde is dat u de schade niet van te voren kon zien aankomen. Wie schade (gedeeltelijk) aan zichzelf te wijten heeft kan geen of slechts gedeeltelijk aanspraak maken op een vergoeding. Als u investeert in activiteiten, terwijl u had kunnen weten dat die op die manier niet meer zouden kunnen plaatsvinden, dan is schadevergoeding voor die investering meestal uitgesloten. Dat heet actieve risicoaanvaarding. U bent bovendien verplicht om maatregelen te treffen die de schade zo veel mogelijk beperken. Wij hebben die plicht natuurlijk ook.

Zo werkt het

Een verzoek indienen

Een verzoek om schadevergoeding kunt u zowel digitaal (formulier) als schriftelijk indienen bij het hoogheemraadschap. Dit moet zo snel mogelijk nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt is genomen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien de schade pas achteraf optreedt moet u de aanvraag zo snel mogelijk indienen nadat u het ontstaan van de schade heeft geconstateerd. De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen en ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • dagtekening;
  • een vermelding van het besluit dat de schade heeft veroorzaakt of gaat veroorzaken, of van de werkzaamheden die de schade hebben veroorzaakt;
  • de reden waarom het hoogheemraadschap de schade zou moeten vergoeden;
  • een opgave van aard en omvang van de schade;
  • (zo mogelijk) een specificatie van het bedrag van de schade;
  • een opgave van feiten die tot het ontstaan van de schade hebben geleid;
  • alle beschikbare gegevens en bescheiden die voor een beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover redelijkerwijs kan worden beschikt.

De aanvraag tot schadevergoeding kunt u richten aan HHNK, cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Digitaal een verzoek indienen

Verzoek om nadeelcompensatie indienen

Beoordeling van het verzoek

Als het verzoek niet thuishoort binnen de Verordening nadeelcompensatie, wordt het ongegrond verklaard. Als de schade niet is ontstaan door rechtmatig, maar door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden. Ook als het schadebedrag klein is (zogenaamde bagatelschade) of als er geen causaal verband bestaat tussen de schade en het rechtmatig handelen van het hoogheemraadschap, wordt het verzoek ongegrond verklaard.

Behandeling van het verzoek

Op verzoeken met een schadebedrag boven € 10.000 wordt eerst een onafhankelijk advies ingewonnen bij een adviesbureau. Dit verzamelt alle benodigde gegevens en stelt u en ons in de gelegenheid tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven. Daar wordt een verslag van gemaakt. Het verslag en het uiteindelijke advies worden verzonden aan ons bestuur.

Beslissen op het verzoek

Op basis van het definitieve advies neemt het bestuur een besluit. U krijgt hiervan een afschrift. Als ons bestuur besluit tot het toekennen van nadeelcompensatie, volgt uitbetaling van het schadebedrag tegen algehele kwijting. Dit houdt in dat wij na uitkering van de vergoeding onze plicht tot nadeelcompensatie blijvend hebben afgerond. De enige uitzondering die hierop mogelijk is, is dat de rechter het besluit van het hoogheemraadschap geheel of gedeeltelijk vernietigt.

Bezwaar aantekenen en instellen (hoger) beroep

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen en de bezwaren toelichten. Vervolgens neemt ons bestuur naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift een heroverwegingsbesluit. Valt de beslissing niet in uw voordeel uit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland. Als dit voor u ook geen aanvaardbaar resultaat oplevert, staat hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

Informatie

Voor meer informatie over nadeelcompensatie en de procedure kunt u contact opnemen met de cluster Juridische Zaken via ons algemene nummer 072 582 8282.

Downloads

Heeft deze informatie u geholpen?