Nadeelcompensatie

HHNK neemt veel besluiten waarbij belangen van anderen betrokken zijn. Het kan gaan om besluiten over verbeteringswerkzaamheden zoals een dijkversterking, maar ook om dagelijks onderhoud aan sloten en waterkeringen. Daarbij kan het voorkomen dat er voor u schade ontstaat. U komt in aanmerking voor schadevergoeding als de schade redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van u behoort te blijven.

Voorwaarden

Rechtmatig handelen

Alleen schade die is veroorzaakt door rechtmatig handelen door het hoogheemraadschap valt onder nadeelcompensatie. Dat betekent dat de werkzaamheden verband houden met de uitvoering van onze wettelijke taken. Het verzoek om nadeelcompensatie wordt afgehandeld volgens de regels in het bestuursrecht en de Verordening nadeelcompensatie HHNK 2023.

Nadeelcompensatie is niet aan de orde als de schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap (dus als wij iets verkeerd hebben gedaan of iets hebben nagelaten). U kunt dan wel een schadeclaim wegens onrechtmatige daad indienen. Deze wordt dan afgehandeld volgens de regels in het civiele (burgerlijke) recht. Zie hiervoor de pagina Een schadeclaim indienen.

Onevenredig nadeel

Bij nadeelcompensatie vergoeden wij alleen onevenredig nadeel (in vergelijking tot de schade die anderen ondervinden). Wij werken immers in het algemeen belang. De maatregelen die wij nemen brengen, naast het voordeel voor de samenleving, soms ook (tijdelijke) nadelen met zich mee. Bij werkzaamheden aan een waterkering kan bijvoorbeeld de bereikbaarheid tijdelijk verminderen. Maar uiteindelijk leveren die werkzaamheden wel een betere of veiligere situatie op.

Risicoaanvaarding

Een andere voorwaarde is dat u de schade niet van te voren kon zien aankomen. Wie schade (gedeeltelijk) aan zichzelf te wijten heeft kan geen of slechts gedeeltelijk aanspraak maken op een vergoeding. Als u investeert in activiteiten, terwijl u had kunnen weten dat die op die manier niet meer zouden kunnen plaatsvinden, dan is schadevergoeding voor die investering meestal uitgesloten. Dat heet actieve risicoaanvaarding. U bent bovendien verplicht om maatregelen te treffen die de schade zo veel mogelijk beperken. Wij hebben die plicht natuurlijk ook.

Ook als het schadebedrag klein is (zogenaamde bagatelschade) of als er geen causaal verband bestaat tussen de schade en het rechtmatig handelen van het hoogheemraadschap, wordt het verzoek ongegrond verklaard.

Zo werkt het

Een verzoek indienen

Een verzoek om schadevergoeding kunt u zowel digitaal (formulier) als schriftelijk indienen bij het hoogheemraadschap. Dit moet zo snel mogelijk nadat het besluit dat de schade heeft veroorzaakt is genomen of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien de schade pas achteraf optreedt, moet u de aanvraag zo snel mogelijk indienen nadat u het ontstaan van de schade heeft geconstateerd. De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen en ten minste bevatten:

 • naam en adres van de verzoeker;
 • dagtekening;
 • een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis of het schadeveroorzakende besluit;
 • de datum waarop u bekend bent geworden met zowel de schade als met het feit dat het hoogheemraadschap hiervoor verantwoordelijk is;
 • een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade;
 • (voor zover redelijkerwijs mogelijk) het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
 • opgave van feiten die tot het ontstaan van de schade hebben geleid;
 • als de schade betreft winst- of inkomensderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover beschikbaar de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;
 • als de schade betreft gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte;
 • Alle overige beschikbare gegevens en bescheiden die voor een beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover u redelijkerwijs kunt beschikken.
 • Het Internationaal Bank Account Nummer (IBAN) van de verzoeker.

Als u de aanvraag per post indient, kunt u deze richten aan HHNK, cluster Juridische Zaken, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Digitaal een verzoek indienen

Verzoek om nadeelcompensatie indienen 

Beoordeling van het verzoek

Als het verzoek niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, wordt het ongegrond verklaard. Als de schade niet is ontstaan door rechtmatig, maar door onrechtmatig handelen van het hoogheemraadschap kunt u zich tot de burgerlijke rechter wenden. Ook als het schadebedrag klein is (zogenaamde bagatelschade) of als er geen causaal verband bestaat tussen de schade en het rechtmatig handelen van het hoogheemraadschap, wordt het verzoek ongegrond verklaard.

Behandeling van het verzoek

Over een verzoek om nadeelcompensatie wordt eerst een onafhankelijk advies ingewonnen bij een adviesbureau. Het adviesbureau verzamelt alle benodigde gegevens en stelt de verzoeker en de vertegenwoordiger(s) van het hoogheemraadschap in de gelegenheid tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting geven. Daar wordt een verslag van gemaakt. De adviseur brengt een conceptadvies uit, waarop kan worden gereageerd. Daarna wordt het definitieve advies uitgebracht.

Het kan zijn dat op voorhand duidelijk is dat het verzoek ongegrond is. In dat geval kan het inwinnen van advies achterwege worden gelaten (zie artikel 4 , lid 2, Verordening nadeelcompensatie).

Beslissen op het verzoek

Op basis van het definitieve advies neemt het bestuur of een gemandateerde ambtenaar een besluit. Als het bestuur van het hoogheemraadschap besluit tot het toekennen van nadeelcompensatie, volgt uitbetaling van het schadebedrag inclusief de wettelijke rente.

Bezwaar aantekenen en instellen (hoger) beroep

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Vervolgens neemt het bestuur naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift een heroverwegingsbesluit. Valt de beslissing niet in uw voordeel uit, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland. Als dit voor u ook geen aanvaardbaar resultaat oplevert, staat hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.

Meer informatie

Voor meer informatie over nadeelcompensatie en de procedure kunt u contact opnemen met de cluster Juridische Zaken via ons algemene nummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?