We hebben een klachtenregeling voor aanbestede diensten en voldoen daarmee aan de Aanbestedingswet. De klachtenregeling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

Voorwaarden

In de klachtenregeling staat onder andere dat wij:

  • minimaal twee personen binnen onze organisatie aanwijzen die als onafhankelijk meldpunt fungeren. Deze personen hebben verstand van inkoop en aanbesteden, bij voorkeur een juridische achtergrond en zijn niet betrokken bij de aanbesteding waarover de betreffende klacht gaat;
  • in ons aanbestedingsbeleid een beschrijving opnemen van de klachtenprocedure;
  • bij iedere aanbesteding melden waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Zo werkt het

Een klacht kunt u via onderstaand formulier indienen bij ons Klachtenmeldpunt.

Klacht indienen

Wie kan een klacht indienen?

Alleen ondernemers die graag een specifieke overheidsopdracht krijgen, kunnen een klacht indienen:

  • geïnteresseerde ondernemers;
  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden;
  • brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers.

Onderaannemers kunnen een klacht indienen, zolang ze niet klagen over de relatie tussen de hoofdaannemer en onderaannemer. Anoniem klagen kan niet. Wel kan een brancheorganisatie bezwaren met betrekking tot een specifieke aanbesteding, die bij een of meer ondernemers in de branche leven, als klacht indienen.

Wat voor soort klachten?

Een klacht is een schriftelijke melding waarin u gemotiveerd aangeeft dat u het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen vallen ook meervoudige onderhandse aanbestedingen.

Klachten kunnen niet gaan over ons aanbestedingsbeleid in het algemeen. U kunt wel een klacht indienen als onze handelwijze in een concrete aanbesteding in strijd is met wettelijke bepalingen of met andere voorschriften, zoals de geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Download

Heeft deze informatie u geholpen?