De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat.

Wat gaat er gebeuren?

Het probleem van de dijk is dat deze op sommige plaatsen te laag is, en bijna overal 'binnenwaarts instabiel'. Dat betekent dat er teveel risico is dat de dijk bij hoog boezemwater in combinatie met veel regen kan afschuiven richting polder. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en de steunberm te verbreden door grondaanvulling. Dat vergt maatwerk, omdat er in de Starnmeer veel verschillende peilgebieden zijn en er relatief weinig ruimte is voor binnenwaartse versterking. We hebben inmiddels verschillende onderzoeken gedaan hoe we die verbetering het best kunnen uitvoeren, en bespraken de principeoplossingen met de betrokkenen. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met de Provincie Noord-Holland in verband met de werkzaamheden aan de N246 en met de nutsbedrijven omdat veel kabels en leidingen moeten worden verlegd.

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject loopt rondom de Starnmeer, met uitzondering van het stuk provinciale weg tussen de toegang naar pont De Woude en de afslag Markervaart.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Momenteel wordt de planfase van het project afgerond. Met de resultaten vanuit de keukentafelgesprekken en de uitgevoerde onderzoeken is een voorkeursalternatief opgesteld. Hiervoor zijn medio oktober 2020 de omgevingsvergunning en de vergunning Waterwet ter inzage gelegd. Belanghebbenden zijn hierover geïnformeerd. In juni 2020 ontvingen de grondeigenaren die het betreft ook een aanbieding om grond ten behoeve van de verbreding van de dijk te verkopen.

Het ontwerp en projectplan zijn gelijktijdig met de aanvraag van de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Alle documenten kunt u inzien via www.overheid.nl of via deze linkIn dit projectplan staat beschreven op welke wijze rekening gehouden wordt met vragen en wensen uit de omgeving, en met onderwerpen als landschap, cultuurhistorie, natuur, bereikbaarheid, etc.

Uitvoering van de dijkverbetering staat gepland vanaf voorjaar 2021 tot en met uitloop in 2023.

Meer weten?

De afgelopen jaren zijn informatiebijeenkomsten gehouden en vele gesprekken gevoerd met betrokkenen en overheden. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u in de documenten hieronder. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?