De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat. Dinsdag 26 januari 2021 heeft het dagelijks bestuur van HHNK ingestemd met het definitieve projectplan.

Wat gaat er gebeuren?

Het probleem van de dijk is dat deze op sommige plaatsen te laag is en bijna overal 'binnenwaarts instabiel'. Dat betekent dat er teveel risico is dat de dijk bij hoog boezemwater in combinatie met veel regen kan afschuiven richting polder. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en de steunberm te verbreden door grondaanvulling. Dat vergt maatwerk, omdat er in de Starnmeer veel verschillende peilgebieden zijn en er relatief weinig ruimte is voor binnenwaartse versterking. 

Met wie werken we samen?

Met  alle bewoners, eigenaren en overige betrokkenen bij het projectgebied zijn gesprekken gevoerd op zoek naar zo goed mogelijke inpassing in het gebied. In dit participatieproces is actief gezocht naar meekoppelen van andere belangen en het verminderen van nadelen voor betrokkenen, waarbij vanwege de bedrijfsspecifieke belangen is gekozen voor een persoonlijke benadering. De participatie in het project en het overleg met bewoners en organisaties hebben geleid tot waardevolle nieuwe inzichten en maatregelen die de nadelen op lokaal niveau en deelgebieden hebben beperkt. Op initiatief vanuit het projectgebied is inmiddels onder andere subsidie verkregen voor het renoveren van een monumentale inlaatsluis, is een molenplaats historisch beter ingepast en zijn afspraken gemaakt om nadelen voor agrariërs verder te beperken. In samenwerking met de Provincie Noord-Holland en STIVAS wordt in de Starnmeer een ruilverkavelingsplan uitgewerkt doordat een agrarisch bedrijf volledig is uitgekocht. Dit vermindert de stikstofbelasting in het nabijgelegen natuurgebied Wormer, Jisp en Neck. De vrijkomende grond wordt gebruikt om agrariërs te compenseren die voor het verbreden van de kade landbouwgrond moeten afstaan. Meer informatie kunt u vinden in het artikel op de website van de Provincie Noord-Holland: Minder stikstofneerslag op natuurgebied Wormer- en Jisperveld.

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject loopt rondom de Starnmeer, met uitzondering van het stuk provinciale weg tussen de toegang naar pont De Woude en de afslag Markervaart.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De planfase van het project is afgerond, het projectplan is vastgesteld. Het plan is tot stand gekomen na veel  keukentafelgesprekken en (extra) uitgevoerde onderzoeken. Op de medio oktober 2020 gepubliceerde vergunning Waterwet zijn zienswijzen binnengekomen. Het bestuur heeft deze beantwoord in een Nota Beantwoording Zienswijzen, die onderaan deze pagina te vinden is. Voor het project is in oktober 2020 een omgevingsvergunning verleend. Gedetailleerde informatie over het project vindt u via deze link. In dit projectplan staat beschreven op welke wijze rekening gehouden wordt met vragen en wensen uit de omgeving, en met onderwerpen als landschap, cultuurhistorie, natuur, bereikbaarheid, etc.

Uitvoering van de dijkverbetering staat gepland vanaf begin 2022 tot en met uitloop in 2024.

Meer weten?

De afgelopen jaren zijn informatiebijeenkomsten gehouden en vele gesprekken gevoerd met betrokkenen en overheden. Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden vindt u in de documenten hieronder. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?