HULOK is een afkorting voor Hensbroek, Ursem, Langereis, Opmeer, Koggenland. Alle polders maken onderdeel uit van de VRNK-boezem. Het 22 kilometer lange projectgebied is getoetst op veiligheid waarbij de dijk is afgekeurd op hoogte en binnenwaartse stabiliteit. Om de kade voor de komende 30 jaar op orde te krijgen dient deze de komende tijd aangepakt te worden.

Wat gaat er gebeuren?

De dijk langs de polders, grofweg vanaf Ursem via de oostzijde van de Berkmeer tot Opmeer en vandaar uit langs de oostzijde van de Lagehoek richting de Langereis langs de noordzijde naar Oude Niedorp, is afgekeurd. De kades bestaan veelal uit groene dijken met elk hun specifieke karakter. Het traject is opgedeeld in 16 secties.

Het kadeverbeteringstraject met de 16 secties, ieder met hun eigen kleur (de kleur zegt overigens niets over de dijkgesteldheid).

Het hoogheemraadschap heeft adviesbureau Arcadis gevraagd te helpen met het ontwerp van de versterkingsmaatregelen voor de dijk. Per locatie onderzoeken we of dijksecties opgehoogd en/of versterkt moeten worden. Daar waar woningen of bebouwing aan de dijk grenzen worden technische maatwerkoplossingen gezocht.

Wat is er gebeurd?

De planvormingsfase, waarin allerlei onderzoeken en landmeetkundige werkzaamheden zijn gedaan, is afgerond. De benodigde onderzoeken, gericht op de natuur, bodemgesteldheid, landschap, cultuurhistorie en archeologiewaarden, zijn verricht en er is een ontwerprapportage opgesteld met voorkeursalternatieven voor de te verbeteren dijksecties.

Hoe gaat het project verder?

Door keukentafelgesprekken met de direct aanliggende bewoners en agrariërs halen we informatie en wensen op. Met  de voorkeursalternatieven en de uitkomsten van de keukentafelgesprekken maken we een gewogen ontwerpkeuze. De keukentafelgesprekken zijn in juli gestart. Middels bewonersbrieven zijn aanliggende bewoners en bedrijven geïnformeerd. Een ieder kan zich voor een keukentafelgesprek inschrijven via de link.

Nadat alle gesprekken zijn doorlopen worden de vergunningen opgesteld en aangevraagd. Denk hierbij aan de Projectplan Waterwet en de Omgevingsvergunning.  

Ook vindt er overleg plaats met de nutsbedrijven over de aanwezige kabels en leidingen. Liggen deze kabels en leidingen in de weg voor de dijkverbetering, dan zullen zij ze voorafgaand aan de realisatiefase  verleggen.

Planning

Het totale project is in complexiteit opgedeeld. Daar waar de dijken groen zijn en in eigendom van HHNK zal naar verwachting in 2022 gestart worden met onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan veelal uit het op hoogte brengen van de dijk. De meer complexe secties, waarbij constructieve oplossingen aan de orde zijn of waarbij dijksloten naar de polderzijde moeten worden verlegd, zullen worden uitgevoerd van 2023 tot 2024.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer M. Zon, via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?