De kades rondom de Eilandspolder (West-Graftdijk, Oost-Graftdijk, Driehuizen, Grootschermer, Schermerhorn en De Rijp) zijn getoetst op veiligheid. Aanleiding hiervoor zijn de klimaatverandering en verscherpte veiligheidseisen. 

We hebben getoetst op de stabiliteit aan de binnenkant en de buitenkant van de kade en op de hoogte van de kade. In totaal is ongeveer 6 km kade afgekeurd. In de aankomende periode gaan we de dijken verbeteren langs verschillende dijkvakken. Om dat mogelijk te maken is een versterkingsontwerp nodig.

Wat gaat er gebeuren?

Dijkversterking in Driehuizen

Het ontwerp voor de dijkversterking in Driehuizen is inmiddels klaar en is besproken met (bijna) alle eigenaren/bewoners.

Dijkversterking Grootschermer

Het ontwerp voor de dijkversterking in Grootschermer is in ontwikkeling. Op 19 juli vindt een bewonersavond/middag plaats waar het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd.

Dijkversterking in Oost- en West Graftdijk, De Rijp en Schermerhorn

De ontwerpen voor de dijken op deze locaties zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben inmiddels een flink aantal eigenaren en gebruikers van direct betrokken percelen gesproken en geïnformeerd over de voorlopige ontwerpen. Ook met andere belanghebbenden zoals natuurbeheerders (Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Vogelbescherming) en Stadswerk (gemeente Alkmaar) zijn gesprekken gaande. 

Overige activiteiten

In het afgelopen jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, o.a. op het gebied van landschap- en cultuurhistorische waarden, archeologie, flora en fauna en niet gesprongen explosieven. Al deze onderzoeken zijn straks onderdeel van de vergunningsaanvraag Projectplan Waterwet voor de uitvoering van de dijkversterking in de Eilandspolder. De vergunningsaanvraag Projectplan Waterwet wordt waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar in gang gezet.

Uitvoering dijkversterking

De uitvoering van de dijkversterking is voorzien rond 20262027. Een en ander hangt af het verloop van het ontwerp, de beschikbare financiën, de aanbesteding van het werk (keuze van de aannemer) en de planning die de aannemer hanteert. In de periode tot de uitvoering zijn we regelmatig in het gebied aanwezig. Ook vinden allerlei contactmomenten via bewonersbrieven, gesprekken en inloopmomenten met bewoners, eigenaren en andere stakeholders plaats.

Meer weten?

Deze pagina wordt gedurende de looptijd van het project voortdurend geactualiseerd.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Chrétienne Nielen (omgevingsmanager) via het contactformulier of via telefoonnummer 072 582 82 82.