Eisen en criteria bij aanbesteden

Bedrijven die opdrachten voor HHNK willen uitvoeren moeten aan bepaalde eisen en criteria voldoen.

Deze eisen en criteria zijn:

  • uitsluitingsgronden;
  • geschiktheidseisen;
  • selectiecriteria;
  • gunningscriteria.

Uitsluitingsgronden

Uitsluitingsgronden zijn bedoeld om bedrijven die niet integer zijn uit te sluiten bij een aanbestedingsprocedure. Als we uitsluitingsgronden toepassen geven we dit aan het in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). De UEA geldt als een eigen verklaring die u naar waarheid moet invullen en ondertekenen. Alleen als u als winnende inschrijver uit de beoordeling bent gekomen, moet u de bewijsstukken die horen bij de UEA alsnog bij ons aanleveren.

Voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen gelden twee soorten uitsluitingsgronden: vrijwillige en verplichte, daaronder is het altijd vrijwillig. We passen de vrijwillige uitsluitingsgronden onder de drempelbedragen in de regel niet toe.

Geschiktheidseisen

Waaraan moet een bedrijf voldoen om een bepaalde opdracht voor het HHNK uit te voeren? Daarover gaan de geschiktheidseisen bij een aanbesteding. Denk daarbij aan eisen omtrent:

  • financiële en economische draagkracht;
  • technische- en beroepsbekwaamheid;
  • ervaring;
  • kwaliteitsbewaking.

HHNK stelt bij een onderhandse procedure meestal geen geschiktheidseisen. Alleen als we twijfelen over de geschiktheid van een ondernemer, bijvoorbeeld omdat deze bij ons nog niet bekend is.

Selectiecriteria

HHNK past selectiecriteria toe om het aantal bedrijven te beperken die we willen uitnodigen in te schrijven op een aanbesteding. Dit kan bij een niet-openbare procedure of bij de concurrentiegerichte dialoog.

Meestal selecteren we op ervaring (kerncompetenties), in de selectieleidraad wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Gunningscriteria

We gunnen onze opdrachten zoveel mogelijk op het gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). BPKV is wat voorheen bekend heeft gestaan als de 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI). Gunnen op BPKV betekent dat naast prijs ook altijd naar kwaliteit wordt gekeken. Gunnen op het gunningscriterium Laagste Prijs komt nog wel voor, bijvoorbeeld als de gewenste kwaliteit vaststaat, zoals bij elektriciteit. Of als in het bestek de te leveren prestatie als nauwkeurig is omschreven, zoals vaak het geval is bij een eenvoudige bouwopdrachten in de GWW. Als we gunnen op Laagste Prijs, motiveren we dat in de aanbestedingsstukken.

Heeft deze informatie u geholpen?