Contractvormen en inkoopvoorwaarden

We besteden een opdracht aan als een overheidsopdracht of als een raamovereenkomst. Daarbij hanteren we paritair vastgestelde voorwaarden of de waterschapsinkoopvoorwaarden.

  • Een overheidsopdracht is een schriftelijke overeenkomsten tussen HHNK, een of meer bedrijven en eventueel een of meerdere andere overheden. In een overheidsopdracht maken we prestatieafspraken met de betrokken partij(en) over de uitvoering van werken, de levering van producten of diensten. Daarbij volgen we de Europese aanbestedingsrichtlijn en geldt een afname- en leververplichting. De looptijd is vrij te bepalen.
  • Een raamovereenkomst of mantelovereenkomst is geen opdracht maar een voorbereidende stap voor het plaatsen van toekomstige opdrachten (producten, diensten of werken). Voor de looptijd van deze overeenkomst leggen we leveringsvoorwaarden vast op basis waarvan we toekomstige opdrachten gunnen. Denk bijvoorbeeld aan prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd. We sluiten een raamovereenkomst met één of meerdere ondernemers (minimaal drie). Gaat het om meerdere partijen, dan passen we concurrentiestelling toe bij het plaatsen van opdrachten onder de raamovereenkomst. De voorwaarden voor deze minicompetitie leggen we in de raamovereenkomst vast. De looptijd van een raamovereenkomst is vier jaar, maar soms wijken we daarvan af. In zo’n geval motiveren we die keuze.

Overeenkomsten voor werken

Voor het uitvoeren van werken gebruiken we geïntegreerde contractvormen op basis van de paritair vastgestelde voorwaarden UAV-GC 2005. Engineering & Construct en Design & Construct zijn de meest voorkomende vormen.

  • We gebruiken Engineering & Construct-contracten voor projecten zonder of met een kleine ontwerpcomponent: de opdrachtnemer voert het werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering. Deze contractvorm lijkt veel op Design & Construct, maar het ontwerp beperkt zich tot de engineering. Wij stellen een functioneel gespecificeerde uitvraag op.
  • We gebruiken Design & Construct-contracten als de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerpen en aanleggen van een werk. Wij stellen een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om innovaties toe te passen. Ontwerp en uitvoering moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.
  • We besteden ook werken aan op basis van de RAW-systematiek: de standaard besteksystematiek in de GWW-sector. Dat betekent dat we in een bestek en tekeningen precies vastleggen wat de gewenste oplossing is. Vervolgens voert de aannemer dit ontwerp uit. De overeenkomsten die we daarvoor afsluiten baseren we op de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV-2012) waarbij in het bestek of de werkbeschrijving projectspecifieke uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen zijn opgenomen.

Inkoopvoorwaarden

We hanteren bij het contracteren van leveringen en diensten de algemene inkoopvoorwaarden van de waterschappen: