We maken ieder jaar een begroting en jaarstukken.

Meerjarenperspectief en begroting

Het meerjarenperspectief beschrijft in hoofdlijnen de koers van HHNK en de bijbehorende prioriteiten, keuzes en budgetten voor de komende vier jaren. Het meerjarenperspectief is kaderstellend voor de begroting.

In de begroting staat wat we het aankomende jaar doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven. De begroting bestaat uit twee delen: een beschrijvend deel (het jaarplan of meerjarenplan) en een financieel deel. De begroting geeft een totaaloverzicht van onze activiteiten en de bijbehorende kosten. Daarnaast is het een 'jaaropdracht' van het bestuur aan de ambtelijke organisatie. En het geeft een totaalbeeld van onze financiële structuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast. Het concept wordt altijd eerst ter inzage gelegd. In 2020 zijn de begroting en het meerjarenplan eenmalig samengevoegd, in de jaren daarvoor en daarna is er eerst een meerjarenperspectief opgesteld.

Jaarstukken

Ook de jaarstukken bestaan uit een beschrijvend deel (het jaarverslag) en een financieel deel (de balans en de exploitatierekening). Hiermee legt ons dagelijks bestuur verantwoording af aan ons algemeen bestuur over het gevoerde financiële beheer, gerealiseerde activiteiten en doelen. Ook de jaarstukken worden na een terinzagelegging vastgesteld door het algemeen bestuur.

Monitoringsrapportage

De monitoringsrapportage beschrijft de feitelijke toestand van dijken, water en wegen.