De regels voor de aanleg, de instandhouding en het gebruik ervan zijn vastgelegd in de Wegenverordening HHNK 2013. Op grond hiervan is onze toestemming nodig om in of aan een weg of bijbehorende berm:

  • werkzaamheden te verrichten (bijvoorbeeld graven);
  • werken te maken, te plaatsen, te wijzigen of te (be)houden (denk hierbij aan uitritten, kabels en borden etc.);
  • stoffen, voorwerpen of dieren te brengen, te hebben of te (be)houden.

Ontheffing

Voor dergelijke werkzaamheden kunnen wij, onder voorwaarden, een ontheffing verlenen. Deze moet u schriftelijk aanvragen. Of de ontheffing wordt verleend hangt af van een belangenafweging. Zie hiervoor de pagina Vergunningen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de Wegenverordening? Maak gebruik van dit contactformulier of bel 072-582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?