Het beheer en onderhoud van 25 kilometer aan wegen - buiten de bebouwde kom van Uitgeest - gaan over van het hoogheemraadschap naar de gemeente Uitgeest. De overeenkomst is op 15 december getekend door wethouder Cecilia van Weel en hoogheemraad Rob Veenman.

De echte overdracht vindt plaats op 1 januari 2022. Dan is achter de schermen zowel financieel als administratief alles op orde om te starten met het beheer en onderhoud. De gemeente is dan verantwoordelijk voor deze wegen, maar ook voor de bijbehorende bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersborden.

Eén aanspreekpunt

Na de overdracht beheert en onderhoudt de gemeente Uitgeest bijna alle wegen binnen de gemeentegrenzen. Dit betekent dat inwoners één aanspreekpunt hebben voor hun vragen over alles wat te maken heeft met de wegen. En dat is de gemeente. De manier waarop de wegen worden onderhouden, verandert niet en ook de lasten blijven vergelijkbaar.

Per 2022 vervalt de wegenheffing van het hoogheemraadschap voor inwoners van Uitgeest.

Bestuurders tevreden met de overdracht

De ondertekening van de overeenkomst is de een-na-laatste stap in de overdracht van de wegen. De feitelijke overdracht vindt op Nieuwjaarsdag 2022 plaats. Beide bestuurders zijn tevreden met de overdracht. Wethouder Cecilia van Weel zegt hierover: "Het schept duidelijkheid voor de inwoners, zij kunnen terecht bij één loket met vragen over de wegen. Maar de gemeente krijgt ook de regie over de financiering van aanleg, onderhoud en verandering in het gebied." Hoogheemraad Rob Veenman is ook tevreden dat de handtekening is gezet: "Met de overdracht komt een einde aan een historisch ontstane beheersituatie, die door samenvoeging van waterschappen en gemeenten al enige tijd niet meer logisch is. Deze 'branchevreemde' taak voor het waterschap verdwijnt. Hierdoor kunnen we ons nog meer focussen op onze kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en wateroverlast."

Voorbereiding overdracht

Het hoogheemraadschap heeft de overdracht voorbereid met onder meer het verwijderen van overbodig geworden verkeersborden. Aan de Lagedijk zijn zestien lichtmasten vervangen door nieuwe stalen masten, de bijbehorende oude lampen zijn vervangen door nieuwe energiezuinige ledlampen. De Geesterweg is afgelopen zomer opnieuw geasfalteerd en het populaire Zwaansmeerpad kreeg een opknapbeurt.

Het recent opgeknapte Zwaansmeerpad wordt ook overgedragen aan de gemeente.