Wegbeheer voor gemeente, waterbeheer voor het waterschap

Op 24 juni stemde de gemeenteraad van Uitgeest in met de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom van het hoogheemraadschap naar de gemeente. De officiële overdracht van 25 kilometer aan wegen vindt plaats op 1 januari 2022. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze wegen, maar ook voor de bijbehorende bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersborden.

Historie

Het hoogheemraadschap beheert in een aantal gemeenten de wegen buiten de bebouwde kom. Dat is historisch zo gegroeid. Maar inmiddels is de logica in het polderwegbeheer ver te zoeken. Reden voor de gemeente Uitgeest en het hoogheemraadschap om de handen ineen te slaan en de wegen over te dragen.

Duidelijkheid voor inwoners

Volgens wethouder Cecilia van Weel-Niesten schept volledige zeggenschap over de wegen vooral duidelijkheid voor de inwoners. Daarnaast betekent het wegvallen van de wegenheffing volgend jaar een financieel voordeel voor de inwoners van Uitgeest, ondanks een verwachte OZB-stijging in 2022. "Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is bekend terrein voor ons. Dat nu de resterende wegen van het waterschap ook onze kant op komen, is een logische stap. Voor onze inwoners schept dat duidelijkheid. Zij kunnen vanaf nu altijd bij de gemeente terecht met vragen over de wegen of over een lantaarnpaal die niet brandt."

Hoogheemraadschap: focus op water

Ons algemeen bestuur heeft op 9 juni ingestemd met de overdracht. Als het beheer van alle wegen binnen Hollands Noorderkwartier aan de gemeenten is overgedragen, kunnen wij ons focussen op onze watertaken: veilige dijken, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en wateroverlast. Daar hoort binnenkort ook het beheer en onderhoud van de belangrijke stedelijke waterlopen in Uitgeest bij: dat zijn de sloten waarmee de aan- en afvoer van water in de gemeente wordt gereguleerd. Hoogheemraad Rob Veenman is ook tevreden met het raadsbesluit: "Als wij straks de wegen overdragen en het stedelijk water overnemen, is de verdeling voor iedereen duidelijk: wegen horen bij de gemeente en water bij het waterschap."