Ons dagelijks bestuur heeft de ontwerp-Waterschapsverordening HHNK en de ontwerp-Onderhoudsverordening HHNK vastgesteld. Deze verordeningen treden in werking na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De verordeningen liggen momenteel digitaal ter inzage. Ook treft u onder deze link meer informatie aan over de manier waarop u op de verordeningen kunt reageren. Hieronder lichten wij ze kort toe.

De ontwerp-Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen, waterkeringen en wegen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en wegen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels.

De Waterschapsverordening berust op artikel 2.5 van de Omgevingswet en vervangt de Keur HHNK 2016, de Algemene regels bij de Keur HHNK 2016 en de Wegenverordening HHNK 2016. Onder de Omgevingswet verhuist verder een aantal bestaande regels van het Rijk naar de waterschappen. Deze regels, die met name betrekking hebben op lozingen, worden 'de bruidsschat' genoemd. Deze regels worden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ongewijzigd aan de verordening toegevoegd. Zij vormen om deze reden geen onderdeel van de terinzagelegging.

De Omgevingswet maakt onderdeel uit van een algehele herziening van het omgevingsrecht. Het doel is om te komen tot een meer inzichtelijk omgevingsrecht, waarin de leefomgeving centraal staat, waarin ruimte is voor maatwerk en waarin besluitvorming sneller en beter verloopt. Wij hebben de Waterschapsverordening op basis van deze doelen uitgewerkt.

In de Waterschapsverordening worden eerst de hoofddoelen op het gebied van het waterbeheer geformuleerd. Deze doelen zijn gebaseerd op de wettelijke taak en het bestaande beleid van het hoogheemraadschap.

Zorgplicht

Ter bescherming van deze doelen is per deeltaak een algemene zorgplicht geformuleerd voor het uitvoeren van activiteiten. Kort gezegd wordt hierin bepaald dat initiatiefnemers alle mogelijke maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat hun activiteiten nadelige gevolgen hebben voor deze doelen. Als u een werk of een activiteit wilt uitvoeren in de buurt van een sloot, een dijk of een weg van het hoogheemraadschap, zult u deze zorgplicht altijd in acht moeten nemen. Als dat gebeurt zijn activiteiten in principe toegestaan.

Algemene voorschriften en informatieplicht

Voor een aantal activiteiten zijn algemene voorschriften geformuleerd. Deze activiteiten, die relatief vaak voorkomen en een gering risico vormen voor het waterbeheer, zijn vergunningsvrij. Er geldt voor deze activiteiten wel een informatieplicht: u moet ze melden, zodat wij op voorhand weten wat er gaat gebeuren en zo nodig toezicht kunnen houden.

Het is in een aantal gevallen mogelijk om af te wijken van de geformuleerde voorschriften. In dat geval kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorschrift indienen.

Vergunningplicht

Er zijn ook activiteiten waar u wel een vergunning voor nodig heeft. Dit zijn activiteiten die een grote(re) invloed hebben op het waterbeheer en slechts bij uitzondering zijn toegestaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een peilafwijking of een bouwwerk in de beschermingszone van een dijk.

De ontwerp-Onderhoudsverordening

De Onderhoudsverordening regelt de onderhoudsplichten ten aanzien van waterstaatswerken. Als uw perceel bijvoorbeeld aan een sloot grenst, dan heeft u de plicht deze te onderhouden. Deze onderhoudsplichten zijn nu nog opgenomen in de Keur, maar mogen niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening. Daarom zijn ze opgenomen in een aparte Onderhoudsverordening. Ze zijn niet gewijzigd.

Vragen?

Heeft u vragen over de verordening of de terinzagelegging? In dat geval kunt u ons mailen op Omgevingswet@hhnk.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.