Op 6 juli heeft ons dagelijks bestuur het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 vastgesteld. 

Ontwerp-Waterplan HHNK

In het Waterplan HHNK presenteren we de koers voor de komende zes jaar aan onze omgeving met daarin de opgaven waaraan we werken, vaak met andere partijen. We hebben een langetermijnverkenning gedaan. Daaruit blijkt dat de wereld steeds sneller verandert en dat het belang van water toeneemt. Hoe we hiermee omgaan en wat onze rol daarbij is, gaan we samen met de betrokkenen, onze omgeving en gebiedsgericht ontdekken. Deze benadering vraagt flexibiliteit en wendbaarheid van ons als waterschap. We kiezen er daarom voor om de koers op hoofdlijnen te beschrijven, langs de lijnen van Effecten en Thema's. Ook beschrijven we de werkwijze die we hanteren.

Samen met de omgeving

We hebben ons Waterplan HHNK samen met onze omgeving ontwikkeld. We hebben aan ons professionele netwerk – denk aan provincie, gemeenten en organisaties als PWN, Staatsbosbeheer, LTO en RWS – een oproep gedaan schriftelijk te reageren op ons eerste concept. Vervolgens zijn we digitaal in gesprek gegaan met bestuurders en professionals in ons beheergebied. We zijn immers met z'n allen actief in hetzelfde gebied, dus is het van belang elkaars plannen te kennen. Daarnaast zijn we ook met bewoners in gesprek geweest.

Zesde plan voor zes jaar

Het Waterplan HHNK is ons zesde Waterbeheerprogramma en beschrijft onze koers voor de komende zes jaar. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Waterwet (straks onderdeel van de Omgevingswet) en het Bestuursakkoord Water.

Inspraak

Het ontwerp-Waterplan HHNK is vastgesteld en ligt ter inzage; u kunt het Waterplan HHNK online inzien. Bent u belanghebbende en wilt u een zienswijze indienen? Volg dan de link die bovenaan de website staat. Daar vindt u in de officiële bekendmaking de inspraakprocedure en de instructies. Lukt het u niet om het Waterplan HHNK digitaal in te zien, laat het ons dan weten, dan zoeken we naar een oplossing voor u.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw T. de Vent via waterplan@hhnk.nl