Projectplan Zeedijk 't Horntje (Texel) vastgesteld en goedgekeurd

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Projectplan Zeedijk 't Horntje (Texel) vastgesteld en goedgekeurd

Projectplan Zeedijk 't Horntje (Texel) vastgesteld en goedgekeurd

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt mede namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) bekend dat GS op 19 september 2018, op grond van artikel 5.7 Waterwet, goedkeuring hebben verleend aan het projectplan Zeedijk 't Horntje. Dit projectplan is op 13 juni 2018 vastgesteld door het college van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap.

Het projectplan Zeedijk 't Horntje voorziet in de versterking van de voorlandkering van de polder 't Horntje op Texel, die na deze versterking de status van primaire waterkering verkrijgt.

Terinzagelegging

Vanaf het verschijnen van deze publicatie tot het einde van de beroepstermijn liggen de volgende stukken ter inzage

  1. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 19 september 2018.
  2. Het Projectplan Zeedijk 't Horntje, vastgesteld door het college van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap op 13 juni 2018, inclusief het achterliggende milieueffectrapport; het addendum milieueffectrapport.

De stukken kunnen worden ingezien onderaan deze pagina en op:

  • Het gemeentehuis van de gemeente Texel, Emmalaan 15 te Den Burg, tijdens kantooruren.
  • Het kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsplein 136 te Heerhugowaard, tijdens kantooruren.
  • Het kantoor van de provincie Noord-Holland, Provinciaal Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem, tijdens kantooruren.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van een besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het goedkeuringsbesluit van GS is op 19 september 2018 bekend gemaakt door toezending aan het hoogheemraadschap. Het beroepschrift dient uw naam en adres te bevatten en aan te geven tegen welk besluit u beroep instelt. Het beroep dient gemotiveerd te zijn, ondertekend en voorzien van een datum. Het is niet mogelijk een beroep bij de bestuursrechter in te stellen door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpprojectplan dat eerder ter inzage heeft gelegen.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien u beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen als uw belang zich verzet tegen een spoedige uitvoering van het projectplan. Dit verzoek dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek voegt u een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat in een eventueel in te dienen beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden belanghebbende aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in een beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie

Voor nadere informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Ietswaart van het hoogheemraadschap, tel. 072-582 8282. Voor informatie over het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met de heer P. Boon van de provincie Noord-Holland, tel. 023 – 414 4683.

Projectplan en bijbehorende stukken