Bekendmaking vaststelling Projectplan Watercompensatie Texel

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Bekendmaking vaststelling Projectplan Watercompensatie Texel

Bekendmaking vaststelling Projectplan Watercompensatie Texel

Op 31 januari 2018 heeft het Clusterhoofd Vergunningen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier namens het Dagelijks Bestuur het projectplan Watercompensatie Texel vastgesteld.

Projectplan
Het projectplan richt zich op de benodigde watercompensatie die moet worden gerealiseerd als gevolg van de versterking van de Waddenzeedijk op Texel. Bij deze versterking vindt binnendijks ruimtebeslag plaats waarbij oppervlaktewateren (deels) worden gedempt. Hierdoor gaat waterberging verloren. Conform het beleid van het hoogheemraadschap wordt de hoeveelheid oppervlaktewater die verloren gaat gecompenseerd, zodat het functioneren van het watersysteem gegarandeerd blijft.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag na die van het verschijnen van deze bekendmaking.

Inzage
Het vaststellingsbesluit, het projectplan met bijbehorende bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken onderaan deze pagina downloaden.

Beroep
Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt alleen beroep instellen bij de bestuursrechter wanneer u eerder een zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Verstoep, telefoonnummer 072-582 8282.