Op diverse plekken in Noord-Holland zijn dode wilde watervogels ontdekt die vogelgriep hebben. Het betreft vooralsnog grote sterns op Texel en ganzen in Waterland, de Zeevang en het Ilperveld. Raak de vogels niet aan en meld de vindplaats bij uw gemeente, de terreinbeheerder of het hoogheemraadschap.

Eerder werd al op andere plaatsen in Nederland bij diverse pluimveebedrijven vogelgriep geconstateerd. Na meldingen dat er een enorme sterfte is onder met name grote sterns op Texel, komen er nu ook meer meldingen binnen van dode ganzen in de rest van Noord-Holland.

Meld de vondst van kadavers

Het is een akelig gezicht, die stervende en dode vogels. Tegen vogelgriep onder wilde watervogels is niet veel te doen. Het is wel zaak om, zeker met dit warme weer, de kadavers snel op te ruimen. U kunt van dode vogels melding maken, dan wordt daarop actie ondernomen.

Raak de vogels niet zelf aan. Er zijn geen aanwijzingen dat deze vogelgriep besmettelijk is voor mensen, maar zeker is dit niet. Bovendien kunnen kadavers zijn aangetast door bacteriën.

In principe is de terreineigenaar verantwoordelijk voor het opruimen van dode vogels. Dat kan de gemeente, de natuurbeheerder of het hoogheemraadschap zijn. Meld de vindplaats van dode vogels dus bij uw gemeente, bij het hoogheemraadschap of bij de eigenaar van het gebeid, zoals een natuurbeheerder. Geef hierbij een duidelijke omschrijving van de vindplaats. Gemeenten, natuurbeheerders en het hoogheemraadschap werken samen om zo snel mogelijk kadavers op te ruimen en daarmee verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarnaast willen wetenschappers heel graag het virus in kaart brengen, om zo steeds meer over het gedrag van dit virus te leren. U kunt hier zien wie u kunt bellen.

Meest gestelde vragen

Ik heb dode watervogels gevonden, wat moet ik doen?

Het aantreffen van meerdere dode vogels op één plek kan wijzen op vogelgriep. Neemt u contact op met uw gemeente, de betreffende (natuur)terreinbeheerder of het hoogheemraadschap via (072) 582 8282. Raak de kadavers niet aan.

Bij het aannemen van uw melding wordt u gevraagd naar:

  • uw naam en telefoonnummer;
  • de locatie;
  • het aantal vogels.

U ontvangt geen terugkoppeling over uw melding. Wij willen graag uw telefoonnummer noteren zodat onze collega's - die zijn belast met het opruimen van de kadavers - u eventueel kunnen bereiken als zij aanvullende informatie nodig hebben.

Wie komt de dode dieren opruimen?

De eigenaar van een perceel is verantwoordelijk voor het opruimen van kadavers. Dat kan de gemeente zijn, of bijvoorbeeld een natuurterreinbeheerder. Het hoogheemraadschap ruimt vogels op langs polderwegen, in het oppervlaktewater en op dijken en gemalen. Naar gelang de vindplaats zullen hoogheemraadschap, gemeenten of natuurbeheerders de kadavers opruimen.

Wanneer worden de dode vogels weggehaald?

De kadavers worden zo snel mogelijk weggehaald, om verspreiding van het virus te voorkomen. Het kan echter zijn dat uw melding op een rittenlijst komt en dat het even duurt voordat de vogels daadwerkelijk zijn opgeruimd.

Is vogelgriep besmettelijk voor mensen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus op mensen is zeer klein, zegt de Rijksoverheid.

Wees desondanks terughoudend als u dode vogels ziet en houd uw hond aangelijnd.

Als vogelgriep niet besmettelijk is voor de mens, waarom mag ik de dieren dan niet aanraken of zelf weghalen?

Het risico op overdracht van het vogelgriepvirus van mens naar mens is zeer klein. Alleen personen die intensief en/of langdurig contact hebben gehad met besmette dieren of dierlijke producten, lopen een klein risico op een infectie met een dierlijk influenzavirus. Maar het is beter dat u geen enkel risico loopt. Een kadaver dat al wat langer ligt, kan bacteriën bevatten.

Welke maatregelen worden er genomen om uitbreiding van besmetting te voorkomen?

De Rijksoverheid bepaalt het beleid inzake ophokplicht en transportverboden. Daarover gaat het hoogheemraadschap niet. De Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit houdt toezicht op het naleven van deze regel.

U kunt hier zelf aan bijdragen door:

  • de dode dieren niet aan te raken;
  • zelf niet het water in te gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden;
  • uw hond niet het water in te laten gaan op plekken waar dode dieren zijn gevonden;
  • uw vondst onmiddellijk door te geven aan de gemeente, natuurbeheerder of hoogheemraadschap.

Waar zijn de dode vogels gevonden?

In ons werkgebied zijn dode watervogels gevonden op Texel en in Waterland, het Ilperveld en de Zeevang. Op Texel vooral grote sterns, op de andere plekken veelal ganzen. Maar let op: dit is een momentopname. De verspreiding van het virus is grillig: deze kan stoppen of zich verder verspreiden.

Is het vogelgriepvirus gevaarlijk voor andere dieren?

Net als voor mensen geldt ook voor andere (zoog)dieren: vermijd uit voorzorg contact met de dode watervogels. Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Ik heb per ongeluk toch een dode watervogel aan geraakt. Wat nu?

Dat is niet erg. Het kortstondig aanraken van een dode vogel levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Bent u, uw kind (of uw huisdier) er toch mee in aanraking gekomen, dan zijn de normale hygiënische maatregelen voldoende: wassen met zeep en/of goed afspoelen!

Indien er geen langdurig en/of intensief contact is, is er geen kans op overdracht.

Dode grote sterns op Texel (foto Eckard Boot, Natuurmonumenten)