De versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde vandaag dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.