In onbebouwde grond zakt een groot deel van het regenwater weg. Bij verhard oppervlak, zoals een weg of een dak, bereikt het regenwater sneller de sloot (of het riool). Dat kan bij hevige regenbuien wateroverlast veroorzaken. Om dit te voorkomen is extra ruimte nodig om water op te kunnen slaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van groenstroken of grasvelden. Of door het graven of verbreden van sloten.

Voorwaarden vrijstelling

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden én aan de voorwaarden voor verhardingstoename in de Algemene regels bij de Keur (zie de pagina Downloads en links)? Dan heeft u geen vergunning nodig en hoeft u ook geen melding te doen.

  • De verharding wordt aangebracht binnen beschermingszone B van een dijk of geheel buiten de beschermingszones van een dijk. Zie voor de beschermingszones de legger waterkeringen.
  • De bebouwing of verharding bedraagt binnen één of meer aaneengesloten bouwplannen minder dan 800 m².

Vergunningchecker

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?

Doe de vergunningcheck(externe link)

Voorwaarden vergunning

Werkt u binnen beschermingszone A of de kernzone van een dijk? Of verhardt u meer dan 800 m²? Dan heeft u een vergunning nodig.

Informeer eerst ons cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282. Wij nemen dan contact met u op. U weet dan wat er mogelijk is voordat u de vergunning aanvraagt.

  • De voorwaarden voor het aanbrengen van verharding staan in hoofdstuk 2.10 van de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.
  • De verhardingstoename moet worden gecompenseerd. U kunt bijvoorbeeld een sloot graven of verbreden. Zie voor de voorwaarden de pagina Sloot graven. U kunt ook een alternatieve waterberging aanleggen, bijvoorbeeld een waterbassin.
  • Bij een verhardingstoename tussen de 800 m² en 2.000 m² moet 10% van het te verharden oppervlak gecompenseerd worden.
  • Bij een verhardingstoename van meer dan 2.000 m2 is er maatwerk nodig voor de compensatie. Dien dan uw plan in via de landelijke website De Digitale Watertoets(externe link)

Stuur bij uw vergunningsaanvraag een overzichtstekening mee met daarop aangegeven:

  • de totale oppervlakte van de nieuwe verharding;
  • de locatie en afmetingen van de compensatie.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor verharding en bebouwing gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Wat is verhardingstoename? En wanneer moet ik iets regelen als ik verharding aanbreng?

Er is sprake van verhardingstoename als u in de nieuwe situatie meer verharding (zoals bestrating, tegels of beton) aanbrengt dan in de oude situatie. Voorbeeld: u verwijdert 800 m² aan verharding en brengt hiervoor 1.000 m² aan verharding terug. Dan is er sprake van een verhardingstoename van 200 m². Voor een verhardingstoename tot en met 800 m² heeft u geen vergunning nodig en hoeft u ook geen melding te doen. Voor een toename van meer dan 800 m² heeft u een vergunning nodig.

Er is sprake van verhardingsafname als u minder verharding aanbrengt dan u verwijdert. Hierdoor kan hemelwater in de bodem wegzakken en stijgt de waterstand in de sloot minder snel. Verhardingsafname hoeft u daarom niet te melden.

Ik verwijder bestaande verharding en breng nieuwe verharding aan. Hoeveel m² moet ik dan compenseren?

De oppervlakte van de te verwijderen verharding mag u van de oppervlakte van de aan te brengen verharding aftrekken. Het getal wat daaruit komt is de verhardingstoename (of -afname).

Is de verhardingstoename lager dan 800 m² en maakt de verhardingstoename geen deel uit van een groter plan? Dan heeft u geen vergunning nodig en hoeft u ook geen melding te doen.

Is de verhardingstoename groter dan 800 m² en kleiner dan 2.000 m²? Dan moet u 10% van de verhardingstoename compenseren. Dus als de toename 1.000 m² bedraagt, legt u 100 m² water aan. Geef dan ook aan waar u het hemelwater in de bodem laat wegzakken of waar u een nieuwe sloot kunt graven.

Boven de 2.000 m² geldt de 10% regel niet meer. Dan is een maatwerkafspraak nodig. Neem hiervoor contact opnemen met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Ik wil een weg verwijderen, aanleggen of aanpassen naast of op een dijk. Wat moet ik regelen?

Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Zie het antwoord op de vorige vraag.

Ik gebruik grasbetontegels. Is dit verharding?

Grasbetontegels zijn niet geheel waterdoorlatend en vallen daarom onder halfverharding. Afhankelijk van de lokale situatie bepaalt het hoogheemraadschap in hoeverre de grastegels meetellen als verharding.