Wat gaat er gebeuren?

In de polder Waard-Nieuwland en op Wieringen werken we aan het verbeteren van het watersysteem. Regelmatig is er wateroverlast en de aanvoer en afvoer van water voldoet niet meer overal aan de hedendaagse eisen. Daarnaast kan de kwaliteit van het water worden verbeterd. Concrete maatregelen die we nemen zijn het aanleggen en verbreden van watergangen met flauwere oevers, samen met het vervangen of nieuw aanleggen van duikers en stuwen. De bergingscapaciteit vergroot en de waterkwaliteit kan verbeteren. Het doel is uiteindelijk een robuust watersysteem te maken. Dit kan de piekbelastingen verwerken waardoor we wateroverlast voor bewoners en grondgebruikers tot een minimum kunnen beperken.

Gebiedsproces

Het Voorontwerp is in een gebiedsproces opgesteld. Samen met het gebied is geïnventariseerd waar de knelpunten zitten en is bekeken waar de mogelijke oplossingen liggen. Hiervoor zijn informatieavonden gehouden en keukentafelgesprekken gevoerd.

Wanneer vindt het project plaats?

Fase 1 polder Waard-Nieuwland

In de meest westelijk punt van de polder Waard-Nieuwland zijn inmiddels de benodigde werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

Fase 2 polder Waard-Nieuwland

In fase 1 van Waard-Nieuwland is een koppeling meegenomen voor een afvoermogelijkheid van de Hippolytushoeverkoog naar Waard-Nieuwland. In fase 2 realiseren we een koppeling tussen de Oosterlanderkoog en Waard-Nieuwland. Inmiddels is de Gesterkoog grotendeels van Waard-Nieuwland afgekoppeld en heeft het een eigen bemaling gekregen op het IJsselmeer.

Als voorbereiding op het verbreden van de waterlopen is onder begeleiding van STIVAS het kavelruilproces in de polder Waard-Nieuwland afgerond. Daarna zijn meerdere waterlopen verbreed, kunstwerken zoals duikers en stuwen aangelegd en is aan de zuidzijde van de polder een natuurstrook aangelegd. Opvallend in dit project zijn de archeologische vondsten geweest; er zijn onder andere twee speerpunten gevonden. De werkzaamheden aan het watersysteem zijn begin 2020 afgerond.

Gemaal Waard-Nieuwland

Langs de Burgerweg is het nieuwe gemaal Waard-Nieuwland gerealiseerd. Doordat de locatie lager gelegen is ten opzichte van de oude locatie is deze meer geschikt om het water af te voeren op de boezem. Doordat een koppeling tussen de Oosterlanderkoog en Waard-Nieuwland is gecreëerd, voert het gemaal meer water af dan zijn voorganger. Het nieuwe gemaal heeft een capaciteit gekregen van 110 m3 per minuut en is voorzien van een vispassage.
Tijdens de werkzaamheden is ook hier een archeologische vondst gedaan: in de boezem is een oud scheepswrak gevonden. In 2021 is het gemaal in gebruik genomen en zijn de werkzaamheden afgerond.

Oosterlanderkoog

Om het water van de Oosterlanderkoog via het gemaal Waard-Nieuwland af te kunnen voeren, moest ook het watersysteem van Oosterlanderkoog worden verbeterd. Oosterlanderkoog is een aardkundig monument waardoor de waterlopen niet overal verbreed mogen worden. Op tientallen locaties worden aanpassingen in het watersysteem gedaan, zoals het verbreden of verplaatsen van waterlopen en het aanbrengen van vele kunstwerken (stuwen en duikers). De werkzaamheden worden medio 2023 afgerond.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente, de provincie en andere partijen die actief zijn in het gebied. Voor de polder is door de gemeente en de provincie reeds een Gebiedsvisie opgesteld. De plannen voor de aanleg van de natuurzone zijn onder leiding van de provincie gemaakt. Het traject voor de agrarische structuurverbetering waarbij we het watersysteem zo goed mogelijk afstemmen met de functies van het gebied is ook onder leiding van de provincie uitgevoerd en daarnaast begeleid door STIVAS.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project maak dan gebruik van ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?