Wat gaat er gebeuren?

In de polder Waard Nieuwland en op Wieringen werken we aan het verbeteren van het watersysteem. Regelmatig is er wateroverlast en de aanvoer en afvoer van water voldoet niet meer overal aan de hedendaagse eisen. Daarnaast kan de kwaliteit van het water worden verbeterd. Concrete maatregelen die we willen nemen zijn het aanleggen en verbreden van watergangen met flauwere oevers, samen met het vervangen of nieuw aanleggen van duikers en stuwen. De bergingscapaciteit vergroot en de waterkwaliteit kan verbeteren. Het doel is uiteindelijk een robuust watersysteem te maken. Deze kan de piekbelastingen verwerken waardoor we wateroverlast voor bewoners en grondgebruikers tot een minimum kunnen beperken.

Gebiedsproces

Het Voorontwerp was in een gebiedsproces opgesteld. Samen met het gebied is geïnventariseerd waar de knelpunten zitten en is bekeken waar de mogelijke oplossingen liggen. Hiervoor zijn informatieavonden gehouden, en voeren we nu en de komende tijd waar nodig keukentafel-gesprekken. Ook maken we in deze fase afspraken over de koop, verkoop of ruil van percelen en stroken grond.

Wanneer vindt het project plaats?

Fase 1 polder Waard Nieuwland

In de meest westelijk punt van de polder Waard Nieuwland zijn inmiddels de benodigde werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

Fase 2 polder Waard Nieuwland

STIVAS werkt aan de afronding van de laatste kavelruilprocessen voor de verbreding van de waterlopen waardoor we met de planvoorbereiding voor de uitvoering van fase 2 zijn gestart. 7 februari 2018 is er samen met de  provincie Noord-Holland voor belangstellenden een inloopavond in de Wierschuur gehouden. Hier is het verbeteringsplan voor het watersysteem voor fase 2 van de polder Waard Nieuwland gepresenteerd. Ook is de inrichting van de natuurstrook langs de zuidkant van Waard Nieuwland gepresenteerd. De informatie die hier nog is verkregen is indien mogelijk in het plan verwerkt. De procedures en vergunningsaanvragen voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn nu gestart.

Wieringen

In fase 1 van Waard Nieuwland is een koppeling meegenomen voor een afvoermogelijkheid van de Hippolytushoeverkoog naar Waard Nieuwland. In fase 2 willen we een koppeling kunnen realiseren tussen de Oosterlanderkoog en Waard Nieuwland. Inmiddels is de Gesterkoog grotendeels van Waard Nieuwland afgekoppeld en heeft het een eigen bemaling gekregen op het IJsselmeer.

Met wie werken we samen?

 

We werken samen met de gemeente, de provincie en andere partijen die actief zijn in het gebied. Voor de polder is door de gemeente en de provincie reeds een Gebiedsvisie opgesteld. De plannen voor de aanleg van de natuurzone en een fietspad worden onder leiding van de provincie gemaakt. Het traject voor de agrarische structuurverbetering loopt waarbij we het watersysteem zo goed mogelijk op afstemmen loopt ook onder leiding van de provincie en wordt begeleid door STIVAS.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project maak dan gebruik van ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?