Wat gaat er gebeuren? 

Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal. In het westen van polder de Beetskoog willen we het waterpeil verlagen met 45 centimeter. Hierdoor zijn de bestaande onderbemalingen niet meer nodig en vormen ze een groot peilgebied. We verlagen het peil alleen in het agrarische land. Om de dijk en bebouwing te beschermen, blijft de dijksloot langs de Beetskoogkade op het oude peil en langs de zomerdijk en in Beets verhogen we het peil met 20 cm. Hiervoor plaatsen we keerschotten, duikers, stuwen en inlaten.

Om het lagere peil te kunnen bemalen, bouwen we een nieuw gemaal. De oude was ook aan vervanging toe. We plaatsen een automatische stuw die het oosten van de polder op hoog peil houdt en laat afwateren naar het nieuwe gemaal. Ook maken we het mogelijk dat het museumgemaal kan blijven functioneren.

Met de realisatie van het project verbetert de agrarische bedrijfsvoering, ontstaat extra waterbergingscapaciteit en komt het waterbeheer in één hand, wat veiliger en duurzamer is dan de bestaande situatie. De gehele polder van 625 ha profiteert van een betrouwbaarder bemaling, zodat de kans op schade aan landbouwgewassen als gevolg van wateroverlast of watertekort afneemt.

De afbeelding hieronder is een impressietekening van het nieuwe gemaal.

 

In het oosten van de polder gaan we bezig met een soortgelijk project: Verbetering watersysteem Beetskoog-Midden en -Oost.

Waar vindt het project plaats? 

Het project vindt plaats langs de dijksloten van Beets, de Zomerdijk en Beetskoogkade, tot aan het oude dieselgemaal. Het nieuwe gemaal komt naast het museumgemaal. De stuw komt in de centrale watergang ten zuiden van dit gemaal.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden voor het gemaal zijn in 2018 gestart en duren tot eind 2019. Met de stuw en de aanpassingen aan het watersysteem wordt na de zomer van 2019 gestart en dit wordt voltooid voor medio 2020.

Met wie werken we samen?

Aannemer De gebroeders Beentjes voert dit project uit. Zij bouwen het nieuwe gemaal, de automatische stuw en alle kleinere stuwtjes, keerschotten, duikers en inlaten.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het peilbesluit (zie de downloads onderaan deze pagina).

 

 

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Heeft deze informatie u geholpen?