Ik gebruik grond van het hoogheemraadschap en wil het graag goed regelen. Hoe gaat dat in zijn werk?

U kunt een verzoek voor koop of huur schriftelijk indienen of via dit formulier. Uw verzoek moet de volgende gegevens bevatten: kadastrale gegevens van het perceel, een luchtfoto of situatietekening waarop u de gewenste grond aangeeft, het doel van het gebruik en uw naam, adres en woonplaats. Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen we onder andere of dit eigendom nodig is voor de taak of anderszins benodigd is. We nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Wat zijn mijn mogelijkheden om het grondgebruik te regelen?

Indien de grond voor de taakuitvoering of anderszins niet meer nodig is, dan zijn onderstaande opties mogelijk.

  • U koopt de grond tegen een marktconforme prijs. Op deze manier kunt u gebruik blijven maken van de grond, uw eigendom uitbreiden en de waarde van uw perceel verhogen.
  • U huurt de grond. Ook dan kunt u gebruik blijven maken van de grond.
  • U beëindigt het gebruik van de grond en maakt met ons afspraken over de teruggave.

Wanneer u de grond koopt of huurt, kunt u de grond blijven gebruiken. Wel kunnen we voorwaarden stellen aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben te maken met het beheer en onderhoud van sloten, dijken en wegen, bijvoorbeeld als een strook grond dichtbij een waterkering ligt. Welke voorwaarden dat zijn hangt af van de situatie. Ze worden zorgvuldig met u besproken en vastgelegd.

Wat zijn de voorwaarden om grond te kopen of te huren van het hoogheemraadschap?

Grond die we niet nodig hebben voor de zorg voor de waterkeringen en wegen, de waterkwantiteit of de waterkwaliteit kan in principe worden gekocht. Grond die wel van belang is voor onze taken kan worden gehuurd. Per situatie maken onze grondexperts een zorgvuldige afweging.

Ook bij koop en huur kunnen we voorwaarden stellen aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben te maken met het beheer en onderhoud van sloten, dijken en wegen, bijvoorbeeld als een strook grond dichtbij een waterkering ligt. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de situatie. Ze worden zorgvuldig met u besproken en vastgelegd.

Waarom zou ik grond van het hoogheemraadschap kopen of huren?

Door de grond te kopen of te huren hoeft u de situatie in veel gevallen niet aan te passen. U kunt dan gebruik blijven maken van de grond. Daarbij kunt u door koop uw eigendom uitbreiden en de waarde van uw perceel verhogen.

Hoeveel kost het om grond te kopen of te huren van het hoogheemraadschap?

Per situatie bepalen we de waarde van de grond. Daar valt op voorhand alleen over te zeggen dat we marktconforme prijzen hanteren. De waarde wordt zowel bij koop als bij huur bepaald door een onafhankelijke taxateur. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie en het gebruik. De kosten voor de taxatie nemen wij voor onze rekening. U betaalt naast het aankoopbedrag ook de 'kosten koper', bestaande uit overdrachtsbelasting en de notaris-en kadasterkosten.

Heeft de aankoop van de grond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en daarmee op de onroerendezaakbelasting?

Als u na 1 januari van een jaar grond koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in datzelfde jaar en daarmee ook niet op de door u te betalen onroerendezaakbelasting in dat jaar. In het jaar daarop wordt uw perceel op basis van nieuwe 'objectgegevens' opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij aantrekkende markt) of daalt (bij dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning en betaalt u meer of minder onroerendezaakbelasting.

Mijn buren hebben ook een stuk grond van het hoogheemraadschap in gebruik. Waarom hebben zij geen brief ontvangen?

Niet iedereen die grond van ons in gebruikt heeft, krijgt op hetzelfde moment een brief. Dit gebeurt in fases. Het kan zo zijn dat uw buren op een later moment dan u worden uitgenodigd het grondgebruik goed te regelen.

Ik wil wel grond kopen, maar ik heb het geld nu niet.

U betaalt pas bij de notariële levering van de grond. Dit is meestal binnen ongeveer twee maanden na het sluiten van de overeenkomst. Daarnaast bestaat zo nodig de mogelijkheid de grond te huren, tot u de financiële middelen heeft om de grond aan te kopen.

Hoe gaan jullie om met 'verjaring'?

Het eigendomsrecht is in Nederland heel goed beschermd, zodat niet snel sprake is van verjaring. Gebruikers beroepen zich regelmatig op verjaring. De bewijslast van verjaring ligt bij de gebruiker. De gebruiker moet met bewijsmateriaal aantonen dat er sprake is van verjaring. Wij onderzoeken vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal.

Ik wil de grond niet kopen of huren. Wat nu?

Als u de grond niet wilt kopen of huren, dan vragen we u om het gebruik te beëindigen en de grond aan het hoogheemraadschap terug te geven. We maken met u afspraken hoe en wanneer dit gebeurt. We houden daarbij zoveel als mogelijk rekening met de omstandigheden.

Hoe lang duurt het voor het gebruik geregeld is?

Als het duidelijk is dat we de grond niet nodig hebben voor de uitvoering van onze waterschapstaken en u een duidelijke voorkeur hebt, ontvangt u een koop- of huurvoorstel. U heeft circa drie weken de tijd om dit voorstel te ondertekenen en aan ons terug te sturen.

  • Wilt u de grond kopen? Dan sturen we het ondertekende koopvoorstel met de overige stukken naar de notaris. De keuze van de notaris is aan u. De notaris maakt doorgaans binnen twee maanden een afspraak met u om de koop definitief te maken. Al met al duurt het verkoopproces daarmee minimaal vier maanden;
  • Wilt u de grond huren? Dan biedt het hoogheemraadschap u een huurovereenkomst aan met een marktconforme huurprijs. De huurovereenkomst kent voorwaarden voor het gebruik van onze grond en heeft meestal een duur van vijf jaar.

Wat doen jullie met de opbrengsten van de grond?

Het geld dat wij ontvangen uit verkoop en verhuur van ons eigendom, komt - na aftrek van alle gemaakte kosten om het grondgebruik te regelen - ten goede aan onze watertaken: bescherming van het land tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Indirect komen de opbrengsten dus ten goede aan de belastingbetaler en de samenleving.

Waarom willen jullie het grondgebruik regelen?

Dankzij nieuwe technieken (zoals betere kaartlagen) beschikken we nu over een complete inventarisatie van percelen die door anderen in gebruik genomen zijn. Met sommige gebruikers van onze grond hebben we al goede afspraken gemaakt, met anderen moet het nog gebeuren. De tijd is rijp om de bestaande praktijk te intensiveren en het grondgebruik voor eens en altijd goed te regelen. Wij willen het grondgebruik goed geregeld hebben om onduidelijkheden te voorkomen. Ook willen we voorkomen dat de uitvoering van onze watertaken in de toekomst mogelijk vertragingen oploopt vanwege onduidelijkheden.

Is er meer grond te koop?

In het algemeen kan grond in eigendom van het hoogheemraadschap, zonder (strategisch) belang voor de bescherming van het land tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen, worden gekocht. Het kan ook zijn dat we de grond zelf willen blijven beheren en onderhouden. We bekijken het per geval. Per situatie maken onze grondexperts een zorgvuldige afweging. Wel kunnen we voorwaarden stellen aan het gebruik. Deze voorwaarden hebben te maken met het beheer en onderhoud van sloten, dijken en wegen, bijvoorbeeld als een strook grond dichtbij een waterkering ligt. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van de situatie. Ze worden in de overeenkomst beschreven.

Met wie kan ik contact opnemen voor vragen over het regelen van het grondgebruik?

U kunt contact opnemen met een medewerker van Grondzaken via ons algemene telefoonnummer (072) 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?