Een uitrit is een uitgang voor voertuigen van een erf of perceel naar de openbare weg. Voor het maken, wijzigen of verwijderen van een uitrit heeft u een vergunning nodig van de wegbeheerder. Wie dat is ziet u op de website van Rijkswaterstaat(externe link).

Voorwaarden

Zijn wij de wegbeheerder? Dan moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden. En aan paragraaf 6.2.2. van de Beleidsregels Keurontheffingen. Zie de pagina Downloads en links.

Wij beheren erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Erftoegangswegen zijn bedoeld om percelen bereikbaar te maken. Gebiedsontsluitingswegen zijn bedoeld zijn om gebieden bereikbaar te maken. Ze zorgen voor een aansluiting op wegen met een stroomfunctie (bijvoorbeeld provinciale wegen). Voor beide wegen gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden voor een uitrit bij een erftoegangsweg

  • We staan maar één uitrit per perceel of bedrijfsterrein toe.
  • De uitrit is niet breder dan nodig. Geef het doel van de uitrit aan in uw vergunningaanvraag.
  • U voorkomt dat lichtmasten, bermen en beplanting worden beschadigd.
  • Moet er beplanting worden verwijderd of verplaatst? Dan doen wij dat. In het geval van verwijdering moet er verplicht herplanting plaatsvinden. De verwijdering en herplanting brengen wij in rekening.
  • Het verkeer over de weg wordt niet gestremd en zo min mogelijk belemmerd.
  • Tijdens het maken van de uitrit moet u de juiste verkeersborden plaatsen. Dit doet u in overleg met ons.

Voorwaarden voor een uitrit bij een gebiedsontsluitingsweg

  • Wij staan in principe geen nieuwe uitritten toe, vanwege de verkeersveiligheid en de doorstroming. De erven en percelen moeten worden ontsloten via een erftoegangsweg, een parallelweg of andere percelen.
  • Is dit niet mogelijk? Neem dan contact op met het cluster Wegen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282. Wordt de uitrit toegestaan? Dan gelden in ieder geval de voorwaarden voor een uitrit bij een erftoegangsweg.

Vergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningaanvraag. Voor het maken, wijzigen of verwijderen van een uitrit geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen uw aanvraag binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt er maar één uitrit per perceel toegestaan?

Bij een uitrit wordt geremd, afgeslagen en gekeerd. Dit kan de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Wilt u een tweede uitrit? Neem dan contact op met het cluster Wegen. Dat kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282. Geef duidelijk aan om welk perceel het gaat.

Welk materiaal wordt er voor een uitrit toegestaan?

Wij staan in principe alle materialen toe. Onze voorkeur gaat uit naar harde materialen. Ze moeten in ieder geval goed en vlak aangesloten worden op de verharding van de weg. De afwatering van de weg mag niet belemmerd worden.

Gebruikt u beton? Breng dan een voegplank van minimaal 3 cm dik aan:

  • bij de aansluiting van de uitrit op de verharding van de weg;
  • op de perceelgrens, over de gehele breedte en dikte (hoogte) van het betonpad.