Vanaf februari tot en met april 2022 controleren onze toezichthouders een deel van de veehouderijen om problemen op het erf in kaart te brengen en te verhelpen. Soms blijven er op het erf onbedoeld resten achter van mest en veevoer. Bij een forse regenbui kunnen deze stoffen in de sloot spoelen, wat de waterkwaliteit verstoort. Wij voeren deze jaarlijks terugkerende controle extra voorzichtig uit om de verspreiding van het corona- en het vogelgriepvirus te voorkomen. Pluimveehouderijen worden helemaal niet fysiek bezocht.

De toezichthouders bekijken of veehouders voldoende maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat mest- en veevoerresten in het oppervlaktewater belanden. Zo kijken zij samen met de veehouder naar hoe de lozing van het melkspoelwater is geregeld, evenals de opslag van mest en het veevoer. Ook zien zij erop toe dat bij het uitrijden van mest de juiste mestvrije zone van 50 cm wordt gehanteerd, gemeten vanaf de insteek van het talud van de sloot. Een ander controlepunt is de afvoer van het afvalwater van nevenactiviteiten zoals kleine campings.

Schoon water in ieders belang

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor de agrarische sector zelf. Vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) van het Rijk mogen veehouders geen perssappen afkomstig van veevoer, (drijf)mest of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Stoffen die vanuit mest en veevoer in het oppervlaktewater terechtkomen kunnen een forse groei van algen en waterplanten tot gevolg hebben. Dit gaat ten koste van vissen en planten en belemmert de doorstroming.

Tips en adviezen

De toezichthouders komen niet alleen om te controleren. Ze zijn er ook om ter plaatse praktische tips en adviezen te geven. Bijvoorbeeld over hoe de veevoederopslag goed af te dekken en hoe het erf het beste schoongehouden kan worden. Wie vragen heeft over maatregelen voor veehouderijen kan contact opnemen via handhaver@hhnk.nl of via het algemene nummer 072-582 8282.

Foto: Harry Schuitemaker (archieffoto gemaakt voor de coronamaatregelen)