Het komende halfjaar surveilleren onze toezichthouders op het uitrijden van mest, het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en teeltvrije zones, het behandelen van gewassen zoals spoelen, en de opslag van mest en andere agrarische bedrijfsstoffen. Door naleving van de milieuregels dragen agrarische ondernemers bij aan schoon en gezond oppervlaktewater. Sinds dit jaar beschikken over een drone die ook kan worden ingezet voor surveillance-activiteiten.

Controle op mest uitrijden

Vanaf 2023 is de regelgeving voor het uitrijden van mest en teeltvrije zones ingrijpend veranderd en zijn bufferstroken ge√Įntroduceerd. Een bufferstrook is een strook grond langs de sloot van landbouwgrond waarop geen mest, gewasbeschermingsmiddelen of biociden gebruikt mogen worden. Het doel van zo'n strook is om de waterkwaliteit te beschermen en biodiversiteit te verhogen. Nog niet alle regelgeving op het gebied van mest uitrijden en teeltvrije zones is aangepast aan de bufferstroken. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link) vindt u alle actuele informatie over bufferstroken.

Gewasbeschermingsmiddelen

Onze toezichthouders controleren of bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de milieuregels. Zij letten op driftreductie, teeltvrije zones, gebruik van goedgekeurde spuitapparatuur en een geldig bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie).

Tips voor ondernemers:

  • Raadpleeg etiketten van gewasbeschermingsmiddelen voor mogelijk hogere driftreductie-eis en bredere teeltvrije zone.
  • Controleer of uw spuitmachine nog SKL goedgekeurd is.
  • Check of uw spuitlicentie niet is verlopen.

Opslag van vaste mest en andere agrarische bedrijfsstoffen

Bij agrarische bedrijfsstoffen kunt u denken aan voeropslag, champost, plantresten, materiaal van substraatteelt zoals steenwol, turfvezel, gebruikte potgrond of netten uit de tulpenteelt. Deze materialen kunnen uitloggen of perssappen/percolaat veroorzaken die af kunnen spoelen naar het oppervlaktewater en voor verontreiniging zorgen.

Regels voor opslag van agrarische bedrijfsstoffen op onverharde bodem zijn:

  • Op afstand van minimaal 5 meter vanaf insteek oppervlaktewater OF
  • Zorgen dat hemelwater niet in contact kan komen met opgeslagen stoffen.

Altijd moet worden voorkomen dat verontreinigende stoffen of afstroming van een opslag in het oppervlaktewater terecht komen. Zelfs kleine verontreinigingen hebben een negatief effect op het waterleven in de sloot. Dit jaar is er extra aandacht voor de op- en overslag van gebruikt substraatmateriaal bij teeltwissel in de glastuinbouw.

Glyfosaat in het talud van een sloot