Het graven van een sloot is het maken van een nieuwe sloot die verbonden is met andere sloten of het verbreden van een bestaande sloot. Hierdoor kan er meer water worden opgevangen. Vaak gebeurt dit om het dempen van (een deel van) een andere sloot te compenseren. Voor het graven van een sloot heeft u altijd een vergunning nodig.

Voorwaarden

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan de toetsingscriteria voor het graven van water uit de Beleidsregels watervergunningen. Zie de pagina Downloads en links.

Algemene voorwaarden voor het graven van water

 • Door het graven van een sloot mag het watersysteem niet verslechteren. Het water moet altijd kunnen doorstromen. Er mogen geen doodlopende sloten ontstaan.
 • Het hoogheemraadschap bepaalt de minimaal benodigde waterbreedte en -diepte.
 • Bij een kleibodem is de minimale breedte van een nieuwe sloot 2 meter.
 • Bij een zandbodem is de minimale breedte van een nieuwe sloot 2,5 meter.
 • Bij een veenbodem is de minimale breedte van een nieuwe sloot 4 meter.
 • De minimale diepte van een nieuwe sloot is 50 cm.
 • Het talud (schuine vlak) van de sloot heeft een helling van 1:1,5 of flauwer.
 • Bij het verbreden van een sloot is de verbreding altijd meer dan 30 cm.

Voorwaarden voor het graven van water voor een demping of verhardingstoename

 • Het dempen van een sloot moet worden gecompenseerd. Datzelfde geldt voor een verhardingstoename. De compensatie moet plaatsvinden in hetzelfde peilgebied (wateren die met elkaar verbonden zijn met dezelfde waterstand). En zo dicht mogelijk bij de demping of de verhardingstoename.
 • De oppervlakte van het te graven water is ten minste zo groot als de oppervlakte van de demping.
 • Bij een verhardingstoename bepaalt het hoogheemraadschap de oppervlakte van het te graven water. Uw plannen voor verhardingstoename kunt u indienen via de landelijke website De Digitale Watertoets(externe link).
 • U graaft het water voordat u met de demping of de verhardingstoename begint. 

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Wij brengen leges (kosten) in rekening voor het behandelen van de vergunningsaanvraag. Daarvoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Betreft het een compensatie voor een demping? Dan brengen we alleen leges in rekening voor de demping en niet voor het graven van water. 

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Wanneer is het graven van water een verslechtering voor het watersysteem?

Om water zo snel mogelijk aan en af te voeren mogen er geen belemmeringen zijn in het watersysteem. De sloten moeten aan beide zijden verbonden zijn met een andere sloot. En ze moeten breed en diep genoeg zijn.

Waarom gelden er minimale breedtes voor het graven van water?

Sloten zijn er om water aan en af te voeren. Bijvoorbeeld als het heeft geregend, of juist bij droogte. De eigenschappen van het gebied en de grondsoort hebben invloed op de snelheid waarmee water in de sloot terecht komt. Hoe sneller het water in de sloot terecht komt, hoe breder de waterlopen moeten zijn. Het water moet sneller worden afgevoerd. De waterbreedte is ook van belang voor een goede waterkwaliteit, de ecologie in het water, het uitvoeren van onderhoud, vaarverkeer en recreatie.

Waarom geldt er een minimale breedte voor het verbreden van water?

Wij moeten de verbreding van een sloot kunnen controleren. Dit kan bij een verbreding van minimaal 30 cm.

Waarom geldt er een minimale waterdiepte?

Een ondiepe sloot kan minder water bergen en afvoeren. Dat kan tot wateroverlast leiden. De waterdiepte is ook van belang voor de waterkwaliteit en de ecologie van het water. Hoe ondieper de sloot, hoe minder zuurstof er in het water aanwezig is. En er is een minimale diepte nodig voor het uitvoeren van onderhoud, vaarverkeer en recreatie.

Waarom moet ik eerst water graven en dan pas water dempen of verharding aanbrengen?

Door een demping kan het watersysteem minder water bergen en/of aan- en afvoeren. Door een verhardingstoename stroomt het regenwater sneller in de sloot. In beide gevallen kan wateroverlast ontstaan.

Waarom mogen er geen doodlopende sloten aangelegd worden?

In droge periodes moet het water aangevoerd worden. In natte periodes moet het water juist afgevoerd worden. Water moet daarom altijd kunnen doorstromen. Anders verslechtert het watersysteem. Daarom moeten sloten aan beide zijden verbonden zijn met een andere sloot.

Ik wil een sloot graven waarbij een zijde van de sloot een andere eigenaar heeft. Kan dat?

Ja dat kan, mits de andere eigenaar akkoord is met het graven van de sloot. Bij de vergunningsaanvraag moet u dit aantonen met een akkoordverklaring. Deze kunt u zelf opstellen.

Heeft deze informatie u geholpen?