Voor een goed waterbeheer is het van belang dat sloten goed worden onderhouden. In natte perioden moet het overtollige water naar de gemalen kunnen stromen om het water weg te pompen en in droge tijden moet water juist worden aangevoerd. De ruimte die nodig is voor de aan- en afvoer van water noemen wij het minimale doorstroomprofiel. Dat minimale doorstroomprofiel verschilt per sloot en is afhankelijk van de grootte van het gebied dat via die sloot zijn water moet afvoeren. Bij het maaien en baggeren van de sloot is het van belang dat het minimale doorstroomprofiel voldoende schoon is en vrij van plantengroei die de doorstroming kan belemmeren.

Verbeteren van waterkwaliteit

Voorheen waren de spelregels voor de schouw voor elke sloot hetzelfde: de sloot moest volledig vrij zijn van vuil, waterplanten en riet. Door een andere kijk op het beheer van sloten in het algemeen én het beheren van natuurvriendelijke oevers zijn deze spelregels niet meer zo zwart/wit. Naast het belang van een goede aanvoer en afvoer van water zijn waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit ook van belang.

Per sloot is in beeld gebracht of er naast het minimale doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig is binnen de sloot. Die extra ruimte noemen wij overbreedte. Soms is een sloot breder dan minimaal noodzakelijk is voor de aanvoer of afvoer van water.

Overbreedte aanwezig ja of nee?

Als er naast het minimaal doorstroomprofiel nog ruimte aanwezig is in de sloot, dan hoeft niet al het riet verwijderd te worden, aan de kant kunnen sommige waterplanten blijven staan. Sterker nog; door de natuur op die plekken meer de ruimte te geven in en langs de oever verbetert de biodiversiteit. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Groene, begroeide oevers bieden ruimte aan veel soorten planten, insecten en vissen. Daarnaast levert een begroeide oever een natuurlijke bescherming tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water.

 

Iedereen die onderhoud uitvoert aan sloten kan op die manier ook bijdragen aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Hoe dat werkt leest u in onderstaande brochure.

Is er geen overbreedte aanwezig, dan hoort de sloot intensief onderhouden te worden. Dit betekent dat de sloot volledig vrij moet zijn van vuil, waterplanten en riet.

Interactieve kaart Overbreedte

In een interactieve kaart hebben wij per sloot in beeld gebracht of er sprake is van overbreedte en zo ja hoeveel dat dan is.

Interactieve kaart: Overbreedte in beeld

Gebruik en toelichting interactieve kaart Overbreedte

De kaart opent met een luchtfoto van het gehele beheergebied van het hoogheemraadschap. Zoom in op de omgeving waarvan je informatie wilt weten. Dit kan met de muis, met de knop + en – linksboven in het scherm of door een adres of postcode in te voeren in het scherm 'zoeken op adres'.

Als je voldoende bent ingezoomd verschijnen er groene, oranje en rode lijnen in beeld.

  • De rode lijnen geven de sloten aan waar niet of nauwelijks sprake is van overbreedte. De volledige breedte is nodig voor aanvoer en afvoer van water. Het onderhoud moet dus intensief plaatsvinden.
  • De groene lijnen geven de sloten aan die wel overbreedte hebben. Daar mogen in de oeverzones planten blijven staan.
  • De oranje lijnen geven de zogenaamde tertiaire sloten weer. Alleen voor de aanliggende eigenaar is de doorstroming van die sloten van belang. Voor de waterhuishouding van de gehele polder is het bergend vermogen essentieel. In de oranje sloten mag de aanliggende eigenaar naar eigen inzicht begroeiing in de waterloop laten staan, zolang het bergend vermogen in tact blijft en de waterloop dus niet verlandt. Het bergend vermogen controleren we periodiek.

Door op een sloot te klikken, opent zich een scherm met meer informatie. Daar staat hoeveel ruimte nodig is voor de aanvoer en afvoer van water.

In het scherm dat zich opent als je op een sloot klikt, staat ook hoeveel ruimte gemiddeld per oeverzijde beschikbaar is voor plantengroei. Bij de rode waterlopen is dat 0,0 meter bij de groene waterlopen varieert dat getal. Bij de oranje sloten wordt alleen geschouwd op bergend vermogen.