Wet- en regelgeving bij aanbesteden

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK > Wet- en regelgeving bij aanbesteden

Wet- en regelgeving bij aanbesteden

HHNK hanteert bij het aanbesteden van projecten en diensten de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Deze nationale en Europese spelregels moeten zorgen voor vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten en een optimale marktwerking.

Europese richtlijn

De Nederlandse wetten en regels voor aanbesteden zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn 2014/24/EU. De Europese regels zijn in 2016 in Nederland doorgevoerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012.

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder.

Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit):

ARW 2016

HHNK wil een betrouwbare en herkenbare zakenpartner zijn. Daarom passen we voor al onze overheidsopdrachten die we aanbesteden (vanaf enkelvoudig onderhands) het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) toe. Niet alleen voor werken, maar ook bij leveringen en diensten. Consequent handelen bevordert de uniformiteit in onze aanbestedingsdocumenten, zodat onze werkwijze herkenbaar en voorspelbaar is voor de markt.

Gids Proportionaliteit

Bij het aanbesteden van opdrachten past HHNK het beginsel van proportionaliteit toe. Dat betekent dat de eisen waaraan een ondernemer bij een aanbesteding moet voldoen in verhouding staan tot de opdracht. Richtlijn daarbij is de Gids Proportionaliteit. Hierin wordt dit beginsel uitgebreid toegelicht en staan praktische voorbeelden. Het proportionaliteitsbeginsel geldt zowel voor Europese en nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.