Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK > Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

HHNK hanteert meestal het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat betekent dat we voor onze opdrachten ondernemers selecteren op basis van een combinatie van de prijs en kwaliteit die zij bieden.

Kwaliteit beoordelen

Hoe beoordeelt HHNK kwaliteit? Als er een werk wordt aanbesteed kijken we vaak naar de volgende gunningscriteria:

  • Omgevingsmanagement - Hoe gaat het bedrijf om met de belangen van zijn stakeholders?
  • Risicomanagement - Welke risico's ziet de aannemer en hoe beheerst hij deze?
  • CO2 –Prestatieladder – Hoe gaat het bedrijf om met CO2 –reductie?

HHNK vermeldt in aanbestedingsdocumenten altijd hoe de inschrijvingen worden beoordeeld. Daarbij formuleren we gunningscriteria zo eenduidig mogelijk, zodat alle inschrijvers deze op dezelfde manier interpreteren.

Beoordelingsmethoden

De meest voorkomende beoordelingsmethoden bij HHNK zijn het puntenmodel en ‘gunnen op waarde’. Hieronder lichten we deze methoden toe.

Puntenmodel

Het puntenmodel drukt kwaliteit en prijs uit in punten. Deze punten tellen we op en de hoogste score wint. Hoe werkt dit precies? Ieder criterium heeft een gewicht en voor elk criterium kennen we een aantal punten toe. Hoeveel punten een criterium waard is en welke zwaarte (wegingsfactor) hieraan gekoppeld is, staat in de inschrijvingsleidraad.

Absoluut en relatief scoren

Bij het toekennen van punten voor de verschillende gunningscriteria hanteren we een methode van absoluut of van relatief scoren. Bij absoluut scoren wordt de waardering van een kwaliteitsaspect beoordeeld aan de hand van een puntenschaal. Hierbij verbinden we punten aan de verschillende gradaties van de te scoren eigenschap. Bij een relatieve score worden inschrijvingen ten opzichte van elkaar gescoord. Nummer één op een bepaalde eigenschap krijgt de meeste punten, nummer twee minder, etc. De relatieve methode is eenvoudiger, maar kan een vertekening geven in de scores. Een klein onderling verschil geeft één punt verschil, terwijl een groter verschil soms ook maar tot één punt verschil leidt. Ook kan het grote gevolgen hebben voor de uitkomst van de procedure als de best scorende offerte wegvalt. HHNK past daarom zoveel mogelijk de methode van absoluut scoren toe.

Gunnen op waarde

Bij ‘gunnen op waarde’ vertalen we kwaliteit in euro's. Het bedrag dat dit oplevert, brengen we vervolgens in mindering op de inschrijfprijs (de inschrijving wordt goedkoper) of tellen we er bij op (de inschrijving wordt duurder). Deze methode staat uitgebreid beschreven in de handleiding Gunnen op waarde: hoe doe je dat?

Meer weten over beoordelen en gunnen?

Ga naar de webpagina beoordelen en gunnen bij aanbesteden om te lezen hoe HHNK offertes beoordeelt en de opdracht gunt.