Zakendoen met HHNK

Home > Zakelijk > Zakendoen met HHNK

Zakendoen met HHNK

Samen met het bedrijfsleven werkt HHNK aan droog land, schoon water en veilige wegen. HHNK besteedt jaarlijks ruim € 200 miljoen aan werken, leveringen en diensten. Dat vraagt om professioneel opdrachtgeverschap.

Samenwerken met de markt: marktvisie van de waterschappen

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en burgerparticipatie maken dat een andere manier van samenwerken en een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers noodzakelijk is. Ook belangrijke opgaven in het waterbeheer – het waarborgen van waterveiligheid, voorkomen van wateroverlast en verduurzamen van het zuiveringsproces – vragen hierom.

De waterschappen hebben onder leiding van de Unie van Waterschappen de marktvisie uit 2014 ter hand genomen en hieraan eind 2016 een praktisch vervolg gegeven door het opleveren van het visiedocument De Waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing. In dit document, dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met brancheverenigingen en bedrijven die werken in de waterbouw en watertechnologie, zijn drie bouwstenen benoemd die moeten bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt: maximale maatschappelijke meerwaarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom.

Visie van HHNK op de markt

Naast de marktvisie van de gezamenlijke waterschappen heeft HHNK haar eigen visie op de markt ontwikkeld. Deze eigen visie is verdiepend en aanvullend op de visie van de Unie en geeft weer hoe wij samen met marktpartijen de uitvoering van diensten en realisatie van projecten willen verbeteren, vanuit het besef dat dit het beste in samenwerking met de markt kan plaatsvinden.

Uitgangspunt van onze marktvisie is:

"HHNK is een betrokken, betrouwbare en vooruitstrevende organisatie. Het is de regionale overheidspartij op het gebied van waterbeheer. HHNK streeft naar een samenwerkingsrelatie met marktpartijen als ware zij (markt)partners, met ieder hun toegevoegde waarde voor de doelstellingen die het hoogheemraadschap nastreeft. HHNK wilt uitdrukkelijk niet op afstand staan van haar leveranciers, maar wilt met kennis het partnerschap vorm geven. Daartoe blijft zij de ontwikkelingen volgen in de marktsegmenten die voor haar van belang zijn.

HHNK heeft oog voor de belangen van marktpartners en streeft naar evenwichtige verdeling van risico's. Innovaties die helpen om Noord-Holland droog, schoon en veilig te maken en te houden zijn, ook ongevraagd, meer dan welkom".

HHNK gaat de komende jaren aan de slag om de marktvisie van de Unie en zijn eigen kijk op de markt, door te laten klinken in zijn inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Meer weten? Zie de notitie Marktsamenwerking.

Innovatieve voorstellen

Wij maken graag gebruik van de kennis van marktpartijen om ons werk beter, efficiënter en goedkoper te doen. Denkt u te beschikken over kennis die ons voordeel kan bieden? U kunt uw voorstel in de vorm van een Eigen Initiatief bij ons innovatieloket indienen. Wij behandelen alle ingediende voorstellen volgens een duidelijke en overzichtelijke procedure. In de Handleiding Eigen Initiatief staat beschreven hoe de beoordeling verloopt en welke regels we hanteren. Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via innovatieloket@hhnk.nl

Zie ook HHNK vraagt er om!

Eerlijk zakendoen

Eerlijk zakendoen. Dat is bij HHNK het uitgangspunt en een van de kernthema’s van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid. Eerlijk zakendoen is voor HHNK:

 • corruptie bestrijden
 • eerlijke concurrentie bevorderen
 • transparant inkopen
 • ketenverantwoordelijkheid dragen
 • respect voor eigendomsrechten
 • verantwoorde politieke betrokkenheid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

We zijn een overheidsorganisatie en daarom aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat wij de behoefte aan leveringen, diensten en werken inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij hebben ons inkoop- en aanbestedingsbeleid in 2016 (opnieuw) in samenwerking met alle andere waterschappen op uniforme wijze opgesteld. Meer informatie hierover is hier te vinden: inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Groslijst-systematiek

Voor de inkoop van diverse soorten ingenieursdiensten werken we met een Groslijst-systematiek die wordt toegepast bij het onderhands aanbesteden. Marktpartijen kunnen zich voor een of meerdere groslijsten aanmelden en worden toegelaten als deze voldoen aan de door ons gestelde geschiktheidseisen. Meer weten? In het document Beschrijving Groslijst-systematiek ingenieursdiensten leest u meer over hoe het precies werkt, voor welke groslijsten u zich kunt aanmelden en welke geschiktheidseisen er gelden.

Op de Groslijst-systematiek is ook een gedragscode van toepassing.

Wilt u zich meteen aanmelden? Ga dan naar de website van EMVI-Prestatiemeting. U komt dan direct in het aanmeldformulier van HHNK.

Inkoopprocedure

De inkoopprocedure die HHNK toepast, is afhankelijk van de waarde van een product, dienst of werk. Op onze webpagina inkoopprocedure en aanbestedingsvormen leest u hier meer over.

Klachten over aanbesteden

Openstaan voor klachten van ondernemers hoort ook bij professioneel opdrachtgeverschap. Ondernemers die zakendoen met HHNK en ontevreden zijn over het verloop van een aanbestedingsprocedure, kunnen een klacht indienen via klachtenprocedure bij aanbesteden.

Duurzaam inkopen

HHNK wil net als alle waterschappen bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus. Wat dat betekent voor onze inkoop leest u op de pagina Inkopen en duurzaamheid.

 • Beste Prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)

  In de regel gunnen we onze opdrachten op basis van het gunningscriterium Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Dat houdt in dat we een opdracht verlenen waarbij we in de beoordeling naast prijs ook een waardering uitspreken voor de manier waarop de opdrachtnemer kwaliteit daarbij gaat leveren.

  Lees verder
 • Marktsamenwerking

  Lees verder
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  We zijn aanbestedingsplichtig. Dat betekent dat wij de behoefte aan leveringen, diensten en werken inkopen volgens bepaalde wet- en regelgeving. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid is daarbij leidend. Dit beleid is in samenwerking met de andere waterschappen in 2016 opnieuw geharmoniseerd.

  Lees verder
 • Wet- en regelgeving bij aanbesteden

  HHNK hanteert bij het aanbesteden van projecten en diensten de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Deze nationale en Europese spelregels moeten zorgen voor vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten en een optimale marktwerking.

  Lees verder
 • Contracteren en inkoopvoorwaarden

  Samen met het bedrijfsleven werkt HHNK aan allerlei projecten om ons beheersgebied veilig en droog te houden, en van voldoende schoon water te voorzien. Dit doen we door een opdracht aan te besteden als een overheidsopdracht of een raamovereenkomst. Daarbij hanteren we paritair vastgestelde voorwaarden of de waterschapsinkoopvoorwaarden.

  Lees verder
 • Aanbestedingsvormen

  Welke inkoopprocedure HHNK volgt is vooral afhankelijk van de waarde van de in te kopen producten of diensten of uit te voeren werken. Het wettelijk kader bepaalt welke ondernemers tot de aanbestedingsprocedure worden toegelaten.

  Lees verder
 • Eisen en criteria bij aanbesteden

  Alle bedrijven die opdrachten voor HHNK willen uitvoeren, moeten aan bepaalde eisen en criteria voldoen.

  Lees verder
 • Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

  HHNK hanteert meestal het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Dat betekent dat we voor onze opdrachten ondernemers selecteren op basis van een combinatie van de prijs en kwaliteit die zij bieden.

  Lees verder
 • Beoordelen en gunnen bij aanbesteden

  Hoe beoordeelt HHNK de offertes van de inschrijvers als we een opdracht aanbesteden? En hoe gunnen we de opdracht uiteindelijk aan een onderneming? Om dit zorgvuldig te doen doorlopen we een aantal stappen.

  Lees verder
 • Inkopen en duurzaamheid

  Lees verder
 • HHNK en de CO2-Prestatieladder

  Lees verder
 • Actuele aanbestedingen

  Al onze aanbestedingen worden op het overheidsplatform voor aanbestedingen Tenderned gepubliceerd. Wilt u weten welke aanbestedingen van ons nog openstaan?

  Lees verder
 • Klachtenprocedure bij aanbesteden

  We hebben een klachtenregeling zakelijk voor aanbestede diensten en voldoen daarmee aan de Aanbestedingswet. U kunt deze klachtenprocedure bij aanbesteden hier downloaden. De klachtenregeling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

  Lees verder
 • Inkoop en samenwerken

  Samen met de andere waterschappen in ons land is HHNK verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. In totaal kopen deze waterschappen jaarlijks voor zo’n twee miljard euro in om dit goed te regelen. Door dit samen goed te organiseren bereiken we meer.

  Lees verder