Wetten, verordeningen, regelingen en protocollen

Home > Wetten, verordeningen, regelingen en protocollen

Wetten, verordeningen, regelingen en protocollen

Wij hebben te maken met een groot aantal wetten, verordeningen en regels. Als overheidsinstantie vallen wij zelf onder de Waterschapswet. Verder voeren we wetten en verordeningen uit namens andere instanties en zijn we verantwoordelijk voor de handhaving van een aantal verordeningen en regels. Rechts op deze pagina verwijzen wij u naar de pagina's over De Keur en de Leggers

Wetgeving

Als overheidsinstantie vallen we onder de Waterschapswet. Volgens deze wet zijn wij verantwoordelijk voor veel van de waterstaatswerken in Hollands Noorderkwartier. We hebben de taak om dijken, vaarwegen, sloten en verkeerswegen functioneel en veilig te houden.

Andere wetten, verordeningen en besluiten die voor ons van belang zijn de Waterwet, de Wegenwet/Wegenverkeerswet, de Provinciale Wegenverordening, de Algemene wet inzake rijksbelastingen/Invorderingswet, de Flora- en Faunawet, Lozingenbesluiten en het Besluit Bodemkwaliteit.

Vigerende wetteksten zijn te vinden op de website wetten.overheid.nl. Het Handboek Water bevat veel informatie over de waterwetgeving.

Regelgeving

Onze regelgeving is vastgelegd in vele verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het hoogheemraadschap zich moeten houden. De verordeningen geven aan wat wel en vooral wat niet mag. Onze belangrijkste verordening is de Keur.

Het Reglement van Bestuur regelt de instelling, de taken en het beheergebied van HHNK.

Handhaving

Ons bestuur is verantwoordelijk voor de handhaving van zowel de Waterwet als de Keur (zie rechts een verwijzing hiernaar en onderaan deze pagina een download hiervan in Pdf). De handhavers van het hoogheemraadschap controleren of er overtredingen plaatsvinden.

Downloads en links