Wet openbaarheid van bestuur

Home > Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wij verstrekken uit eigen beweging op allerlei manieren informatie over ons beleid en de uitvoering daarvan. Bijvoorbeeld via de pers, via deze website of door het uitgeven van folders en brochures.

Specifieke informatie op verzoek

Als u nog iets specifieks wilt weten of informatie zoekt over een bepaald onderwerp, kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Overheidsinformatie is immers in principe openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij persoonlijke beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie of stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten.

Schriftelijk aanvragen

Op verzoek verstrekken wij u informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook. Dergelijke verzoeken kunnen uitsluitend per brief worden ingediend.

Een Wob-verzoek indienen?

U kunt uw verzoek alleen schriftelijk richten aan: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. cluster Juridische Zaken & Grondzaken, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, onder vermelding van ‘Wob-verzoek'.