Texel

Home > Actueel > Werk in de buurt

Texel

RSS
 • Monitoring kreek De Slufter

  De kreek van De Slufter loopt normaal gesproken naar het noorden. Maar afgelopen zomer liep de kreek naar het zuiden en tastte daar het duin aan. We zijn een aantal onderzoeken gestart naar wat er in De Slufter kan gebeuren. Voorlopig beperken we de opening van De Slufter.

 • LoGiC – Low Carbon off Grid Communities

  Het belangrijkste doel van LoGiC is om een standaardmodel te ontwikkelen voor een hybride systeem op basis van hernieuwbare energie. Voor LoGiC betekent dit dat betrokkenheid van de gemeenschap en de belanghebbenden de belangrijkste factor is bij de succesvolle implementatie van DHES. Daarom nodigen wij alle partijen in Europa uit om deel te nemen aan onze Logic Community of Practice (CoP). De CoP verbindt volgregio's, privésector en andere belanghebbenden die mogelijk interessant zijn om lid te worden van de community. Het doel is om drie demonstratiesites te vestigen waar DHES operationeel is: in het VK, NL en DE. De pilots zullen elk de aandacht vestigen op relevante aspecten van DHES. De missie van de CoP zal zijn om de lokale steun in Europa te versterken, als een klankbord te dienen voor nieuwe projecten en om kennis te delen voor gedecentraliseerde hernieuwbare energie in Europa. https://logic-dhes.eu/.

 • STAR2C's - Short Term Adaption for long term Resilience to Climate change

  Door de klimaatverandering neemt de kans op en impact van overstromingen toe. Toch blijft de implementatie van klimaatadaptatieplannen nog vaak achterwege. STAR2Cs, een project gefinancierd door de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, wil de kloof tussen de klimaatmaatregelen en lokale initiatieven overbruggen door kennisontwikkeling bij belanghebbenden en participatie in lokale besluitvormingsprocessen. Ook introduceert STAR2Cs nieuwe instrumenten voor lokale klimaatadaptatie.              

 • Zonne-energiepark voor een energieneutraal Texel

  Het is de ambitie van de gemeente Texel om in 2020 volledig energieneutraal te zijn. Samen met burgers, bedrijfsleven en andere overheden wordt hier vol op ingezet. HHNK plaatst met de gemeente en TexelEnergie op de zuivering Everstekoog naar schatting 8000 zonnepanelen en een opslagsysteem voor energie.

 • ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

  ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

 • WaterCoG – Water Co-Governance for sustainable ecosystems

  WaterCoG is samenwerkingsproject tussen een aantal partners en belanghebbenden uit Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland en het VK om inzicht te krijgen in de mate waarin effectieve stakeholder- en gemeenschapsparticipatie in waterbeheer (co-governance) kan zorgen voor een duurzame en lange termijn aanpak beheer van ecosystemen van de Noordzeeregio (NSR) door verbetering van de uitvoering van belangrijke milieudoelstellingen, zoals de kaderrichtlijn water (KRW). https://northsearegion.eu/watercog/

Archief