Wormer- en Jisperwater

Home > Actueel > Werk in de buurt > Wormerland > Wormer- en Jisperwater

Wormer- en Jisperwater

RSS
Dit item is verlopen op 15-08-2017.

Wat begon met een verzoek van de bewoners om de waterkwaliteit van Wormer- en Jisperveld te verbeteren resulteerde in een project van twaalf jaar. In deze tijd hebben verschillende organisaties zich samen ingezet voor een beter en mooier gebied. Zo is er gebaggerd, maar zijn ook het educatieve eiland Kneppelsoord en het kanorouteknooppuntennetwerk sterk verbeterd.

 Wormer- en Jisperveld

Wat is er gebeurd?

Het project Wormer- en Jisperwater speelde in de polder Wormer, Jisp en Neck in de gemeente Wormerland. De waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld liet te wensen over. Enkele jaren geleden heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen voor een project om de kwaliteit van het water te verbeteren. Om een betere waterkwaliteit te krijgen, was het nodig om de watergangen in het gebied te baggeren en de graslanden op te knappen. Ook moest de riolering in het buitengebied worden aangepakt.

Welke maatregelen zijn er genomen?

Fase 2 bestond uit de volgende deelprojecten:

  • Baggeren (blok 4 & 5)
  • Recreatie (gemeente legt bruggen en wandelpaden aan)
  • Optimalisatie graslanden (Natuurmonumenten)
  • Onderzoek en monitoring

Wanneer vond het plaats?

Het project is opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is begin 2009 afgerond. Daarna is de 2e fase van start gegaan. Eind 2013 zijn de deelprojecten Recreatie, Optimalisatie graslanden en Onderzoek & Monitoring afgerond. Begin 2015 is ook het baggeren afgerond en zijn er maatregelen aangelegd ter verbetering van de waterkwaliteit. Het gaat hierbij om de zogenaamde slibremmers en baggerbuffers. Dit zijn geoconstructies die de stroming van het water beïnvloeden en bagger bergen. Deze constructies kunt u in het veld ook zien, vooral in de Mercken. Mooi bijkomend voordeel: ze blijken erg in trek te zijn bij de vogels in het gebied als rustplaats.

Slibremmer en baggerbuffer

Verder vonden er na het broedseizoen van 2015 nog wat afrondende werkzaamheden in het veld plaats, en is er door de projectpartners gewerkt aan een meerjarig onderhoudsplan van het watersysteem. De gemeente werkt verder aan maatregelen in de Poel. Dit is in 2015 verder uitgewerkt en in de loop van 2016 uitgevoerd.

Symposium Duurzaam beheer Wormer- en Jisperveld

Op 23 september 2013 waren wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders, praktijkmensen en gebruikers van veenweidegebieden bijeen op het symposium Duurzaam beheer Wormer- en Jisperveld.

Aanleiding was de afronding van het wetenschappelijk onderzoek in het veenweidegebied Wormer- en Jisperveld, waar in 2008 opdracht voor is gegeven. De stuurgroep wilde met wetenschappelijk onderzoek meer kennis ontwikkelen voor duurzaam beheer van het gebied. Het gaf daarom vijf jaar geleden een consortium, bestaande uit de toonaangevende kennisinstituten B-Ware, de Radboud Universiteit, Alterra en Witteveen+Bos, opdracht te onderzoeken welke maatregelen de veenafbraak kunnen remmen en de waterkwaliteit verbeteren.

Het onderzoek is in 2013 afgerond en de resultaten wilden wij graag met de omgeving delen. Het onderzoek geeft inzicht in de effectiviteit van maatregelen en beheerpakketten voor deelgebieden, waar landbouw of natuur prioriteit hebben. Het symposium bood de mogelijkheid om samen van gedachten te wisselen over het beheer en de toekomst van dit unieke landschap.

Met wie werken we samen?

Gemeente Wormerland, Vereniging Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en LTO-Noord.

Meer weten?

Zie voor meer informatie over dit project de website Wormer- en Jisperwater.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Nationaal Bestuursakkoord Water, Europese Kaderrichtlijn Water, WB21 en het baggerbeleidsplan.