Waterplan Landsmeer

Home > Actueel > Werk in de buurt > Landsmeer > Waterplan Landsmeer

Waterplan Landsmeer

RSS

Samen met gemeente Landsmeer hebben we het Waterplan Landsmeer opgesteld, waarin de verschillende ambities, doelstellingen en taken op het gebied van water op elkaar zijn afgestemd. We werken ook samen bij de realisatie.

Ondertekening Waterplan Landsmeer

Gemeente Landsmeer en hoogheemraadschap werken samen aan water

Samen met de gemeente Landsmeer hebben we op woensdag 21 december 2016 de samenwerkingsovereenkomst 'Waterplan Landsmeer' getekend. Wethouder Nico van Baarsen en hoogheemraad Rob Veenman geven, met het zetten van hun handtekening, het startsein om de overdracht van waterbeheer in 2017 gezamenlijk verder uit te werken. “We zijn er bijzonder trots op dat zowel de gemeente als ook het hoogheemraadschap zich met dit plan committeren aan een eenduidige en toekomstbestendige visie op waterbeheer” aldus Wethouder Van Baarsen. Rob Veenman van HHNK: “Bijzonder aan dit plan is de uitgebreide aandacht die besteed is aan waterrecreatie. Hier haken de belangen van zowel de gemeente als het hoogheemraadschap elkaar.”

Het onderhoud aan het oppervlaktewater wordt daarmee voor een belangrijk deel overgedragen aan het hoogheemraadschap. Het waterplan is een gezamenlijk afgestemde beheervisie en maatregelenplan voor het watersysteem in het gebied. Geïnteresseerden kunnen het waterplan de komende zes weken inzien op het gemeentehuis. Het waterplan kunt u vinden op de website van de gemeente.

Klankbordgroep heeft wensen in beeld gebracht

De gemeente heeft in aanloop van de overdracht gezamenlijk met HHNK een waterplan opgesteld en daarvoor een klankbordgroep geraadpleegd om het huidige gebruik van het water en eventuele wensen, goed in beeld te krijgen voor toekomstig beheer.

Het plan benoemt maatregelen over onderwerpen zoals de waterkwaliteit en waterkwantiteit, riolering, grondwater, het veenweidegebied, klimaatontwikkelingen, oevers en het onderhoud van stedelijk water. Daarbij zijn waterrecreatie, duurzaamheid en samenwerking belangrijke uitgangspunten.

Klimaatverandering

Ons klimaat verandert. Om nu en in de toekomst grote hoeveelheden water te kunnen verwerken tijdens natte perioden, en te voorzien in voldoende schoon, zoet water tijdens extreme droogte, moeten overheden goed samenwerken. Ook stellen we steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van het water. We willen in en om water recreëren en genieten van de natuur, ook in stedelijk gebied. Daarom stellen steeds meer gemeenten waterplannen op samen met het hoogheemraadschap. Zo komen we tot een zo goed mogelijk beheer en onderhoud van het water tegen maatschappelijk acceptabele kosten.

Wat gaat er gebeuren?

Dankzij het waterplan creëren de gemeente en het hoogheemraadschap een watersysteem dat anticipeert op de eisen van de toekomst en bijdraagt aan de belevingswaarde in de omgeving. Het plan besteedt speciale aandacht aan het recreatief gebruik van het water zoals bewegwijzerde vaarroutes. Het Waterplan bevat duidelijke afspraken over onderhoud en verantwoordelijkheden.

Waar vindt het project plaats?

Het project vindt plaats in de gemeente Landsmeer. Het waterplan bevat een visie voor de komende 20 jaar en een uitvoeringsprogramma voor 10 jaar.

Download

Hieronder vindt u het concept-waterplan. Hierin kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.