Waterberging Saenegheest

Home > Actueel > Werk in de buurt > Bergen > Waterberging Saenegheest

Waterberging Saenegheest

RSS

In het gebied van de Zuurvenspolder ten oosten van Bergen richten we in samenwerking met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland een gebied integraal in voor water, agrarisch beheer, natuur en recreatie.

Wat gaat er gebeuren?

In het gebied van de Zuurvenspolder ten oosten van Bergen gaan we in samenwerking met de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland een gebied inrichten voor waterberging, natuur en recreatie. In de polder ligt een waterbergingsopgave van 14 hectare en de provincie heeft een gebied van 20 hectare aangewezen als natuurgebied (Ecologische Hoofdstructuur). Daarnaast willen we het gebied ontsluiten voor extensief recreatief gebruik. Een deel van de oevers langs de watergangen richten we natuurvriendelijk in. Zo verbeteren we ook de waterkwaliteit en maken we meer ruimte voor waterberging.

Waarom een waterberging?

Door klimaatverandering en toenemend verhard oppervlak komt er in korte tijd meer neerslag in het oppervlaktewater terecht. Om ervoor te zorgen dat we het regenwater ook in de toekomst goed kunnen afvoeren en geen overlast veroorzaakt, leggen we op verschillende locaties waterbergingen aan. In dit deel van de polder kunnen we het oppervlaktewater bij hevige neerslag tijdelijk, gecontroleerd vasthouden. Later, als het peil in de watergangen weer wat is gedaald, kan het via het gemaal worden afgevoerd naar de boezem.

Waar ligt het plangebied?

De locatie bevindt zich ten zuidoosten van bebouwde kom van Bergen. In onderstaande figuur is het plangebied globaal weergegeven. Binnen deze contouren vinden de meeste werkzaamheden plaats. De waterberging wordt in het laagst gelegen deel van de polder, in de oostelijke helft van het plangebied gerealiseerd.

Globale begrenzing plangebied

Welke stappen zetten we?

Voor het schetsontwerp zijn kennis en ideeën verzameld tijdens een werkatelier en een wandeling met een historicus en gebiedskenners. De belangrijkste boodschap die de plannenmakers meekregen was zo min mogelijk aan de structuur en het bestaande landschap van het gebied te veranderen.

De verkaveling blijft vrijwel ongewijzigd en er wordt relatief weinig grond ontgraven. De belangrijkste aanpassingen in het gebied bestaan uit het verbreden van de Molensloot, vlak dekkend verlagen van het maaiveld met 30 cm over een oppervlakte circa 9,5 hectare, het plaatsen van een 4 tal nieuwe stuwen, het plaatsen van een bosman windwatermolentje en het herstellen van een oude kade die door het gebied liep, het Oude Zakedijkje. Deze kade ligt ongeveer 0,5 meter boven maaiveld en wordt daardoor geschikt als wandel- of struinpad. Ook een struinpad van het Oude Zakedijkje naar de Baakmeerdijk wordt gerealiseerd.

Verbinding Natteweg

Aan de westzijde van het gebied wordt een verbinding gemaakt tussen de vijver in de woonwijk en het watersysteem in de polder. Hiervoor wordt een sloot gegraven in de noordberm van de Natteweg en worden twee duikers gelegd. De sloot blijft zo kort mogelijk en de speelruimte voor kinderen uit de buurt blijft zo veel mogelijk behouden.Het ontwerp is technisch uitgewerkt, de laatste onderzoeken zijn uitgevoerd en de formele inspraakprocedures zijn doorlopen. Inmiddels is het werk aan een aannemer gegund en de verwachting is dat de werkzaamheden tot de zomer 2016 duren.

Hoe ziet een waterberging eruit?

Voor de Zuurvenspolder is gekozen voor een droge waterberging. Dit houdt in dat percelen in de waterberging de agrarische bestemming zullen behouden en dat ze alleen bij veel of langdurige neerslag gecontroleerd onder water kunnen lopen. Deze buffer-werking zal ervoor zorgen dat de overige percelen in de polder beter kunnen afwateren. Het water wordt vervolgens in de berging vastgehouden en met enige vertraging alsnog via het gemaal afgevoerd naar de boezemkade. De open uitstraling van het gebied blijft zo veel mogelijk behouden.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?De (graaf)werkzaamheden zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat de complete inrichting van het gebied in de zomer van 2016 gereed is.

Wie werken er aan dit project?

Voor de uitvoering van dit project ontvangen we subsidie van de provincie Noord-Holland. Het inrichtingsplan is in samenwerking met de gemeente Bergen opgesteld.

Contactgegevens voor meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, maak gebruik van ons contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Raamplan waterbeheer 21e eeuw
  • Kaderrichtlijn Water
  • Regionaal Waterplan gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo