Waterberging LQ

Home > Actueel > Werk in de buurt > Schagen > Waterberging LQ

Waterberging LQ

RSS

In de polders L en Q in de Zijpe- en Hazepolder in de gemeente Schagen ligt een waterbergingsopgave van 7,7 hectare aan open water. Om de kans op wateroverlast te beperken zijn een aantal maatregelen nodig.

Wat gaat er gebeuren?

Er is besloten in dit gebied een 'droge' waterberging in combinatie met extensief agrarisch beheer aan te leggen. Deze waterberging, genaamd waterberging LQ, maakt onderdeel uit van het watersysteem in de polders L en Q, en maalt via de maalkom van het gemaal LQ uit op het Noordhollandsch Kanaal. De waterberging zorgt bij extreme regenval dat wateroverlast in het gebied zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de polder L wordt een gebied ingericht voor waterberging en extensief agrarisch gebruik. In de polder ligt een waterbergingsopgave van 7,7 hectare. Daarnaast wordt de toevoertocht naar de bemalingsinstallatie en de maalkom van de polders L en Q aangepast.

Waarom een waterberging?

Door klimaatverandering wordt verwacht dat met name in de herfst- en wintermaanden de neerslag heftiger en langduriger wordt. Watersystemen die jarenlang dienst hebben gedaan kunnen hierdoor in de toekomst overlast ondervinden. We hebben ruim 220 poldersystemen getoetst aan de landelijke normen en geconstateerd dat ook in de Zijpe- en Hazepolder maatregelen nodig zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat we het regenwater ook in de toekomst goed kunnen afvoeren en het geen overlast veroorzaakt, leggen we op verschillende locaties waterbergingen aan. In dit deel van de polder L kunnen we het oppervlaktewater bij hevige neerslag tijdelijk, gecontroleerd vasthouden en later afvoeren naar boezemwater.

Waar vindt het project plaats?

De locatie bevindt zich in de polder L van de Zijpe- en Hazepolder. In onderstaande figuur is het plangebied weergegeven. Het projectgebied wordt aan de noordkant begrenst door de Pettemerweg, aan de westkant door de Belkmerweg, aan de zuidkant door de Oud Schoorlse Zeedijk en aan de oostkant door de Rijksweg N9.

Welke stappen zetten we?

Voor het ontwerp is overleg gevoerd met de directe omgeving en gebiedskenners. De belangrijkste boodschap die de plannenmakers meekregen was zo min mogelijk aan de structuur en het bestaande landschap van het gebied te veranderen.

De verkaveling blijft vrijwel ongewijzigd. De belangrijkste aanpassingen in het gebied bestaan uit het aanpassen/herstellen van de Molensloot en maalkom, het vlak dekkend verlagen van het maaiveld met 40 cm over een oppervlakte circa 6 hectare, het plaatsen van een 3 tal nieuwe duikers, het maken van een inlaatstuw naar de waterberging en het plaatsen van een bemalingspomp.

Hoe ziet een waterberging eruit?

Voor de polder is gekozen voor de aanleg van een droge waterberging. Dit houdt in dat percelen in de waterberging de agrarische bestemming extensief zullen behouden en dat ze alleen bij veel of langdurige neerslag gecontroleerd onder water kunnen lopen. Deze bufferwerking zal ervoor zorgen dat de overige percelen in de polder beter kunnen worden beschermd. Het water wordt vervolgens in de berging vastgehouden en met enige vertraging via een pomp afgevoerd naar de boezem. De open uitstraling van het gebied blijft zo veel mogelijk behouden.

Uit te voeren werkzaamheden aan de Molensloot.

Inrichtingskaart  van de waterberging

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De (graaf)werkzaamheden zijn vanaf oktober 2017 gestart en de verwachting is dat de complete inrichting in de zomer van 2018 gereed is.

Contactgegevens voor meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project, maak gebruik van ons contactformulier of via telefoonnummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Raamplan waterbeheer 21e eeuw