STAR2C's - Short Term Adaption for long term Resilience to Climate change

Home > Actueel > Werk in de buurt > Texel > STAR2C's - Short Term Adaption for long term Resilience to Climate change

STAR2C's - Short Term Adaption for long term Resilience to Climate change

RSS

Door de klimaatverandering neemt de kans op en impact van overstromingen toe. Toch blijft de implementatie van klimaatadaptatieplannen nog vaak achterwege. STAR2Cs, een project gefinancierd door de Europese subsidieregeling Interreg 2 Zeeën, wil de kloof tussen de klimaatmaatregelen en lokale initiatieven overbruggen door kennisontwikkeling bij belanghebbenden en participatie in lokale besluitvormingsprocessen. Ook introduceert STAR2Cs nieuwe instrumenten voor lokale klimaatadaptatie.              

     

Naam van het subsidieprogramma

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft een totaalbudget van € 241 miljoen. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Doelstellingen van het project

Het project STAR2Cs is gericht op kennisdeling tussen de partners, waarbij ook een vijftal organisaties participeren als 'observer' en zo meekijken met de ontwikkelingen binnen het STAR2Cs project. Eén van de belangrijkste projectresultaten is de Adaptation Catalyst, een e-tool waarin alle acht lokale pilotprojecten zullen worden opgenomen als voorbeeld hoe lokale scenario's kunnen worden uitgewerkt. Deze e-tool wordt toegankelijk gemaakt voor andere gebruikers en stakeholders.

Bijdrage van HHNK

HHNK levert middels gedetailleerde modellering een watersysteemanalyse. Deze brengt het functioneren van het watersysteem in beeld inclusief kwetsbaarheden en oplossingsrichtingen. Doordat de gebieden onderling kunnen worden vergeleken, vormen de uitkomsten van de watersysteemanalyse een goede input voor het cyclisch proces van weten – willen – werken, dat wordt ingezet vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Locatie

Door het hele beheergebied van HHNK, met uitzondering van de Wieringermeer en de duinen, worden 60 polders gemodelleerd.

Partners

Het project telt acht partners uit vier verschillende lidstaten (UK, Frankrijk, België en Nederland):

  • Kent County Council (UK)
  • Waterwegen en Zeekanaal NV (BE)
  • Provincie Oost-Vlaanderen (BE)
  • Gemeente Schouwen-Duiveland (NL)
  • Gemeente Capelle aan den Yssel (NL)
  • Vlaamse Milieumaatschappij (NL)
  • OLV (France)
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL)

Alle partijen werken gezamenlijk aan klimaat adaptaties op lokaal niveau, die kosten besparend zijn op lange termijn, maar op korte termijn worden geïmplementeerd. Alle pilots volgen eenzelfde soort STAR2C aanpak die worden verzameld in een te ontwikkelen e-tool.

Budget

Het totale budget voor het project is € 4,4 miljoen. De bijdrage van HHNK bedraagt € 401.665. Van dit bedrag subsidieert Europa (Interreg) € 241.000 en de Provincie Noord-Holland € 60.250.

Duur van het project

Het project is gestart op 13 juli 2017 en loopt naar verwachting tot en met 28 februari 2021.

Meer weten?

Neem contact op met het Subsidie Coördinatie Team van het hoogheemraadschap via het contactformulier of via nummer 072 582 8282.