Koopmanspolder

Home > Actueel > Werk in de buurt > Medemblik > Koopmanspolder

Koopmanspolder

RSS
Koopmanspolder

De heringerichte Koopmanspolder bij Andijk is een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst.

Nederland heeft nieuwe vormen van waterbeheer nodig om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Rijkswaterstaat heeft samen met Deltares het achteroeverconcept ontwikkeld, een nieuwe vorm van waterberging en functiecombinaties, waarbij aan het vergroten van de waterveiligheid en aan het slim omgaan met watertekort in tijden van droogte wordt bijgedragen.

Het peilbeheer is hierbij een sleutelfactor. Het achteroeverconcept is voor het eerst toegepast in de Koopmanspolder bij Andijk. De eerste proeven met het flexibel waterpeil werpt haar vruchten af. Nu de polder gedeeltelijk onder water staat, is het aantal vogels in de polder bijna niet meer te tellen en zijn bijzondere vogels zoals de kemphaan en de pijlstaart al gespot.

Eind maart 2014 is het waterpeil in de polder ongeveer 20 cm verhoogd, doordat water vanuit het IJsselmeer de polder is ingelaten. Binnen 24 uur waren de gevolgen duidelijk zichtbaar: niet alleen het landschap veranderde, maar ook de vogelstand reageerde direct. Op de ondergelopen weilanden kwamen duizenden vogels af, waaronder de kokmeeuw en tureluur, maar ook meer bijzondere vogels als kemphaan, grutto, slobeend, pijlstaart en zomer- en wintertaling.

De Koopmanspolder is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Het doel van de proeven is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, de waterkwaliteit, de natuur en de leefomgeving.

31 maart 2014: Koopmanspolder met verhoogd waterpeil van circa 20 centimeter.

Flexibel water- en peilbeheer

De komende drie jaar experimenteren we samen met Rijkswaterstaat en Deltares met het water- en peilbeheer. In 2014 volgt het water in de polder min of meer een natuurlijke peil. Karel Bruin-Baerts, adviseur bij het hoogheemraadschap: "Het is geweldig om te zien dat water en natuur zou nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. We volgen de ontwikkeling tijdens de proef nauwgezet, zodat we deze ervaringen ook kunnen inzetten voor andere gebieden."

In 2015 is een laag peil de focus van de proef: dan wordt bekeken hoe ver het water kan zakken om droogte te simuleren. In 2016 mag de polder voor korte tijd vollopen tot het peilniveau van het IJsselmeer om de effecten te testen van noodberging op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, de waterkwaliteit, de natuur en de leefomgeving. Dit betekent dat het water ongeveer tot aan de voet van de dijk komt.

Openstelling Koopmanspolder

De Koopmanspolder is van 15 juli tot 15 oktober toegankelijk voor het publiek. Buiten deze periode is het gebied gesloten in verband met broedvogels en overwinterende vogels.

In het Poldermuseum te Andijk is een tijdelijke expositie over de ontwikkelingen in de Koopmanspolder.

Meer informatie

Zie voor meer achtergrondinformatie over het project Koopmanspolder de website van Provincie Noord-Holland.