Kadeverbetering Schermer

Home > Actueel > Werk in de buurt > Alkmaar > Kadeverbetering Schermer

Kadeverbetering Schermer

RSS

De noordelijke en oostelijke Schermerdijk, grofweg tussen Oudorp en Driehuizen, moet verbeterd worden. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.

Wat gaat er gebeuren?

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft 17 mei 2017 besloten de dijk stabieler te maken door het binnentalud flauwer te maken en/of de binnenberm te verhogen. Daarbij houden we rekening met de omgeving. De weg blijft ook tijdens het werk bereikbaar.

Werkzaamheden:

 • Toplaag van de binnendijk (teeltaarde) afgraven en ter zijde zetten;
 • Talud minder steil maken en/of binnenberm verhogen door aanvulling met klei;
 • Toplaag terugplaatsen en inzaaien met graszaad zodat de dijk weer groen wordt;

Voor de onderbermen gebruiken we gebiedseigen grond uit de gronddepots die al in de buurt van de Schermer liggen. Hiermee beperken we transportbewegingen. Voor de dijktaluds wordt klei van elders aangevoerd.

De dijk wordt versterkt op een wijze die recht doet aan de bijzondere waarden van de Schermer op het gebied van onder andere natuur, bereikbaarheid en cultuurhistorie. Inmiddels heeft het bevoegd gezag cultuurhistorie, de gemeente Alkmaar, de omgevingsvergunning afgegeven. Uit een onafhankelijk onderzoek naar landschap en cultuurhistorie rond het project is gebleken dat de dijk niet wezenlijk aangetast wordt. Aanbevelingen uit dit onderzoek om de beleving en landschap beter tot hun recht te laten komen zijn opgevolgd.

Vraag en antwoord

 1. Hoe is rekening gehouden met cultuurhistorische waarden?
 2. Hoe is de omgeving betrokken bij het project?
 3. Waarom is gekozen voor een oplossing in grond, en niet bijvoorbeeld een damwand of constructie?
 4. Hoe gaat het werk verder?

Ad 1: Hoe is rekening gehouden met cultuurhistorische waarden?

Gezien de beperkte ingreep is geen diepgaand onderzoek nodig. De dijk is eeuwenlang regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd en wordt ook nu niet onaanvaardbaar veranderd. We houden de smalle kruin en het bochtige verloop in stand en maken het talud van de dijk niet veel flauwer dan deze in 1634 is aangelegd.

De voorgestelde aanpak van het project is afgestemd met gemeente Alkmaar (bevoegd gezag aangaande cultuurhistorie) en provincie (adviseur in verband met monumentale Westfriese Omringdijk).

Ad 2: Hoe is de omgeving betrokken bij het project?

Op goed bezochte en positief ontvangen inloopbijeenkomsten (9 augustus en 14 september 2016) zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de plannen, en gevraagd naar hun opmerkingen, meldingen, wensen en eisen. Met belanghebbenden en geïnteresseerde bewoners en organisaties, waaronder de Schermer Molens Stichting, hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden over de eerste schetsen voordat het ontwerp-projectplan ter inzage ging. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn aanpassingen in het ontwerp aangebracht en maatwerkoplossingen verder uitgewerkt.

Ad 3: Waarom is gekozen voor een oplossing in grond, en niet bijvoorbeeld een damwand of constructie?

Versterken van waterkeringen geschiedt bijna altijd in grond omdat:

 • Dit vanuit historisch de meest passende methode is om dijken te versterken.
 • Het werk is op 18 van de 19 kilometer dijk een relatief eenvoudig werk dat voornamelijk groot onderhoud betreft.
 • De grondoplossing duurzaam is. Dit heeft voordelen op het gebied van milieu (CO2-uitstoot vanwege geringe transportbewegingen) en vanuit kostenoogpunt.
 • Een grondoplossing eenvoudig te inspecteren, te monitoren en na verloop van tijd weer opnieuw aan te passen is.
 • De kosten relatief laag zijn. Een oplossing met damwand of andere constructies is een factor 10 hoger.

Nadelen van een damwand of andere constructie zijn:

 • Een constructie is niet of slecht inspecteerbaar waardoor continu inzicht in de condities niet mogelijk is;
 • Een constructie is een bodemvreemd element dat verstoring van bodemlagen (inclusief eventuele archeologische waarden) en grondwaterstromingen (met ongewenste vernatting en/of juist verdroging tot gevolg)veroorzaakt ;
 • Een constructie heeft een beperkte levensduur en is niet uit te breiden;
 • Grotere risico's tijdens uitvoering;
 • Meer overlast voor de omgeving vanwege inrichten van tijdelijke werkplateaus en het afsluiten van wegen.

Ad 4: Hoe gaat het werk verder?

Gepland is om het werk in het voorjaar van 2018 aan te besteden en in fases tussen 2018 en 2019 uit te voeren.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg, via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Kijk voor het projectplan, de bijlagen en de beantwoording van de zienswijzen in de vergaderstukken van Commissie Water & Wegen: Vergadering W&W 3 mei 2017 agendapunt 7