ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

Home > Actueel > Werk in de buurt > Texel > ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

ENDURE - ENsuring DUne REsilience tegen klimaatverandering

RSS

ENDURE heeft als doelstelling het verbeteren van inzichten om het beheer van de kustlijn van de twee zeeën duurzaam en kosteneffectief te benaderen, en het creëren van een natuurlijke en dynamische kust die bestendig is tegen erosie, overstromingen en zeespiegelstijging (http://www.endure.eu.com/).

     

Naam van het subsidieprogramma

Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en heeft een totaalbudget van € 241 miljoen. De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Doelstellingen van het project

Het project ENDURE is gericht op kennisdeling tussen de partners, waarbij ook een vijftiental organisaties participeren als 'observer' en zo meekijken met de ontwikkelingen binnen het ENDURE project. Het project zal tastbare voordelen opleveren voor 110 km kustlijn en 3302ha duinlandschap door de toepassing van 6 nieuwe op het ecosysteem gebaseerde duinmanagement technieken. De belangrijkste projectresultaten zijn het plaatsen van netten die zand opvangen en zo de duinen verstevigen, het ontwikkelen van mosselboerderijen om erosie tegen te gaan en een mapping tool om de voordelen van verschillende duinmanagement technieken te visualiseren (hard engineering versus op ecosystemen gebaseerde techniek.

Locatie

De activiteiten van HHNK vinden plaats in de Kop van Noord-Holland.

Partners

Het project telt zes partners uit vier verschillende lidstaten (UK, Frankrijk, België en Nederland):

  • Norfolk County Council (UK)
  • Ministerie van Mobiliteit en Publieke Werken (BE)
  • Gent Universiteit (BE)
  • Permanent Centrum voor Milieu Initiatieven (FR)
  • Centrum voor studies en expertise met betrekking tot risico's op het gebied van mobiliteit en planning van het milieu (FR)
  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (NL)

Alle partijen werken gezamenlijk aan klimaatadaptaties in de kustgebieden die de veerkracht van de duinen vergroot, schade door overstromingen en erosie verminderd en kosten besparend zijn ten opzichte van hard engineering oplossingen.

Budget

Het totale budget voor het project is € 2,1 miljoen. De bijdrage van HHNK bedraagt € 230.000. De Provincie Noord-Holland subsidieert € 35.000 en Europa (Interreg) € 138.000.

Duur van het project

Het project is gestart op 1 januari 2018 en loopt naar verwachting tot en met 31 december 2020.