Dijkversterking Overtoom Westzaan

Home > Actueel > Werk in de buurt > Zaanstad > Dijkversterking Overtoom Westzaan

Dijkversterking Overtoom Westzaan

RSS

Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.

Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren bekijken we nu wat er precies aan de hand is en welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te versterken. Dit doen wij graag in samenspraak met de bewoners, grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.

Wat is er vooraf gegaan?

HHNK heeft in de periode 2017 - 2019 meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden of andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven van zaken die wij uit de omgeving hebben opgehaald. In april 2019 hebben wij de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief gepresenteerd. De posters die tijdens deze avonden gepresenteerd zijn, zijn onderaan dit bericht te downloaden. Het bestuur van HHNK neemt op 17 september een besluit over het voorkeursalternatief. Bij een positief besluit gaat het project de volgende fase in, de planuitwerking. Tijdens de planuitwerking wordt de omgeving opnieuw betrokken bij het project en kunnen belanghebbenden input leveren op het ontwerp.

Waar vindt het project plaats?

De versterking gaat plaatsvinden aan delen van de Overtoom vanaf het Zuideinde (Westzaan) tot de Uitwateringssluis Nauerna in de gemeente Zaanstad. Naast de dijkversterking wordt ook de Uitwateringssluis Nauerna verbeterd.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op dit moment wordt de verkenningsfase van het project afgerond. Aan het einde van de verkenningsfase is het voorkeursalternatief, de technische oplossing voor de dijkversterking, bekend. Op 17 september neemt het bestuur van HHNK een besluit over het voorkeursalternatief. Daarna zal worden gestart met de technische uitwerking en vormgeving van de versterkingsmaatregel in de planuitwerkingsfase. De startdatum van de werkzaamheden is nu nog niet exact bekend. In 2022 zal naar verwachting de uitvoering starten. De omgeving wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met het Rijk, de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Zaanstad.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit dijkproject kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Thomas Rus via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282. Voor vragen over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein HoogTij kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad via 14 075.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het HWBP-project Noordzeekanaal

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. De Overtoom is een onderdeel van het HWBP- project Noordzeekanaal. Langs het Noordzeekanaal verbeteren we de komende jaren twee dijktrajecten (Landsmeerderdijk in Amsterdam-Noord en de Overtoom) en twee kunstwerken (de Uitwateringssluis Nauerna en de inlaatduiker Oostzanerdijk).

Downloads