Dijkversterking Den Oever-Den Helder

Home > Actueel > Werk in de buurt > Den-Helder > Dijkversterking Den Oever-Den Helder

Dijkversterking Den Oever-Den Helder

RSS

De dijken tussen Den Oever en Den Helder (de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm. Samen met alle betrokkenen wordt gezocht naar de best passende oplossingen om de dijken te versterken.

Projectnieuws

Woont u in de buurt van de dijkversterking Den Oever-Den Helder of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking.

Kansrijke alternatieven en Voorkeursalternatief

In de afgelopen maanden hebben we Kansrijke alternatieven voor de versterking opgesteld. Deze alternatieven zijn voorgelegd aan de klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen. Daarna zijn ze tijdens de derde dijkavond op 1 juli gepresenteerd aan de omgeving. Tijdens beide consultaties hebben we waardevolle opmerkingen en aanvullingen opgehaald om de alternatieven aan te scherpen. Zowel klankbordgroep als omgeving konden zich vinden in de uiteindelijke keuze.

Op 10 juli heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep ingestemd met de keuze van de Kansrijke Alternatieven. Deze groep bestaat uit bestuurders van de betrokken overheden: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder.

Inmiddels is het projectteam bezig om de keuze van het Voorkeursalternatief voor te bereiden. Deze zal gekozen worden uit de Kansrijke alternatieven. Het Voorkeursalternatief wordt naar verwachting in oktober voorgelegd aan de bestuurders.

Participatie

Dit is het eerste project van het hoogheemraadschap waar de nieuwe Omgevingswet wordt gevolgd. Een belangrijke pijler van deze Omgevingswet is participatie. Dit betekent dat waar mogelijk, partijen en betrokken (de zogenaamde stakeholders) uit de omgeving uitgenodigd worden  om als samenwerkingsparters op te trekken. Gezamenlijk wordt besproken en bekeken welke oplosingen er zoal mogelijk zijn om de dijk weer veilig(er) te maken. Vroegtijdig stakeholders betrekken zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel komen en met elkaar gedeeld worden.

Wat is er aan de hand?

De dijken tussen Den Oever en Den Helder zorgen ervoor dat 1,2 miljoen Noord-Hollanders beschermd zijn tegen hoog water vanuit de Waddenzee tijdens een superstorm. De kans op een superstorm is eenmaal per 100 jaar. Dit lijkt heel weinig, maar zo'n storm kan ook dit jaar plaatsvinden.

Dijkversterking Den Oever-Den Helder is een project in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werken we ook samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder.

Het project bevindt zich in de verkenningsfase. In deze fase wordt gekeken wat  er aan de hand is met de dijken en welke oplossingen er zijn om de dijken weer veilig(er) te maken.  

Planning & Contact

Op dit moment bepalen we de veiligheidsopgave. In de veiligheidsopgave staat beschreven waar en waarom de dijk niet voldoet aan de norm.

Met de veiligheidsopgave gaat het hoogheemraadschap in 2018 en 2019 samen met betrokken partijen uit de omgeving bepalen welke versterkingsmaatregelen passen bij het gebied. Wilt u meedenken over de oplossing? Op deze website geven wij t.z.t. meer informatie over de mogelijkheden. In het kader van de Omgevingswet publiceren de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap later dit jaar een openbare aankondiging waarin u wordt uitgenodigd om met ons mee te denken.

Het project is nu in de verkenningsfase. De planning is dat de verkenning in december 2019 wordt afgerond. De periode 2020/2022 staat gepland voor de planuitwerkingsfase, daarna volgt de realisatiefase. In 2024/2025 voldoen de dijken weer aan de wettelijke normen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Hanneke van der Eijnden, via het contactformulier of via het algemene telefoonnummer 072 -  582 8282

Meer informatie

Wieringer Zeewering

Dit gedeelte van de dijk; de Wieringer Zeewering, loopt vanaf het Amstelmeer tot aan Den Oever en is ruim 10 kilometer lang. De dijk wordt direct belast vanuit de Waddenzee. Het achterland is het voormalig eiland Wieringen en is voornamelijk van landelijke aard. Het voorland is de Waddenzee, een gebied met een hoge natuurwaarde. Langs de dijk bevinden zich plaatsen zoals Den Oever en Hippolytushoef.

Amsteldiepdijk en Balgzanddijk

De Amsteldiepdijk sluit aan op de Wieringerzeewering en loopt vanaf daar tot de de Van Ewijcksluis. De Balgzanddijk ligt in het verlengde hiervan en loopt verder tot aan de spuisluis bij Oostoever.

De dijken worden aan beide kanten ingesloten door water, aan de buitenzijde ligt de Waddenzee. De Amsteldiepdijk is in 1924 aangelegd als pilot voor de Afsluitdijk, waardoor aan de binnenzijde het Amstelmeer ontstond. Aan de binnenzijde van de Balgzanddijk ligt het Balgzandkanaal, een voor het hoogheemraadschap belangrijk afwateringskanaal. Op sommige plaatsen is er sprake van een voorlandkering, een dijkje vóór de dijk in zee. De Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk zijn gezamenlijk circa 10 kilometer lang.

Archief