Wegenbeheer

Wegenbeheer

We kennen drie soorten wegen in Nederland: rijkswegen (snelwegen), provinciale wegen (N-wegen) en gemeentelijke wegen. Daarnaast beheert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ruim 1400 kilometer aan gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen en fietspaden. Dit is efficiënt en kostenbesparend. Wij hebben daar in een grote regio veel ervaring mee en vaak beheren we ook de onderliggende dijken.

Onze taken

We verrichten verschillende werkzaamheden om de wegen functioneel en veilig te houden:

  • onderhoud van wegverharding, zoals reparatie van vlakheid, scheurvorming en stroefheid;
  • aanbrengen van bebakening, zoals markering, bebording en bewegwijzering;
  • verzorgen van openbare verlichting;
  • aanleg en onderhoud van bruggen;
  • verzorging van bermen;
  • onderhoud van wegsloten;
  • onderhoud aan bomen en beplanting langs de wegen;
  • ondersteuning bij recreatief medegebruik;
  • gladheidbestrijding.

Overzicht wegen

Bent u benieuwd hoeveel wegen we precies beheren? Bekijk onze wegentaak in cijfers. Of bekijk het overzicht wegen HHNK.