Maaien van wegbermen

Home > Wat doet HHNK? > Wegen en vaarwegen > Maaien van wegbermen

Maaien van wegbermen

Drie maairondes voor verkeersveiligheid

Van circa 15 mei tot 1 oktober maaien we in drie maairondes de bermen langs de ca. 1.400 km bij ons in beheer zijnde wegen, fietspaden en wegsloten. Wij doen dit voor de verkeersveiligheid; vrij zicht voor de verkeersdeelnemers. We maaien met respect voor flora en fauna. Waar het verantwoord is, houden we de bermen bloemrijk. Ook bij u in de buurt komen de wegbermen aan de beurt om gemaaid te worden.

Het maaien gebeurt in drie rondes. We starten met een zogenoemde 'veiligheidsronde', waarin we één meter aan weerszijde van de verharding maaien. Deze ronde duurt van 15 mei tot 1 juni. Rondom kruispunten maaien we wel de gehele berm voor een goed zicht op het kruisingsvlak. Aansluitend maaien we in twee ronden van zes weken de gehele berm. De eerste is van 1 juni tot 15 juli en de tweede is van 24 augustus tot 1 oktober. Onder normale omstandigheden is twee keer volledig maaien voldoende, maar als de verkeersveiligheid in het geding is, maaien we extra.

We maaien eerst de bermen en het sloottalud en tenslotte de waterloop zodat het slootmaaisel niet in het lange gras komt. In die volgorde is ook het zicht op de watergang beter en het is veiliger voor de maaier.

'Technisch' of 'natuurtechnisch' machinaal maaien

Het maaien gebeurt machinaal, door een aannemer of door onze eigen medewerkers. Er wordt 'technisch' of 'natuurtechnisch' gemaaid.

'Technisch maaien' doen we op plekken met een geringe natuurwaarde; plekken waar de berm smal is, waar veel bomen staan en/of kabels worden ingegraven. Het is een snelle kostenbesparende maaimethode. Het gras wordt na het maaien geklepeld (gekneusd), waardoor het beter en sneller verteert.

'Natuurtechnisch maaien' doen we in bermen met een grotere natuurwaarde, bijvoorbeeld omdat er bijzondere planten staan. Hier wordt het maaisel binnen vijf dagen afgevoerd zodat de bodem niet verstikt raakt. Het gaat vaak om bermen die breder zijn dan 5 meter. Deze manier van maaien en afvoeren stimuleert de biodiversiteit.

Ook heeft het hoogheemraadschap drie proefvakken met geringe natuurwaarden waar we onderzoeken of we door natuurtechnisch te maaien de natuurwaarden kunnen verhogen: de Klemweg in de gemeente Edam-Volendam, de Kanaaldijk in de gemeente Landsmeer en de Belkmerweg in de gemeente Schagen. Onze gebiedsbeheerders zijn toezichthouders en aanspreekpunt voor uitleg over ons maaibeheer.

Rekening houden met verschillende belangen

Bloemrijke bermen zijn niet alleen fleurig om te zien, maar ook goed voor de biodiversiteit. Maar bepaalde planten kunnen ook zeer ongewenst zijn. Plaagsoorten die schade veroorzaken in de directe omgeving worden zoveel mogelijk vroegtijdig gemaaid, zodat de kiemkracht afneemt. Over het algemeen valt het zaad dicht bij de moederplant en is de verspreiding van deze soorten zeer lokaal. Om niet aan symptoombestrijding te doen, proberen we achterhalen waarom het probleem plaatselijk optreedt. Oorzaken kunnen zijn: werkzaamheden in de berm, te voedselrijke omstandigheden en/of verstikking door baggerstort, maaisel van land of uit de watergang, tuinafvalopslag, etc. Bij gerichte vragen of verzoeken om mogelijke schade aan gewassen te voorkomen, zoeken we samen naar een oplossing.

We doen ons best zoveel mogelijk aan ieders wensen tegemoet te komen, maar omdat het soms om tegenstrijdige belangen gaat, is het niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. Ook kunnen we in onze maairondes niet overal tegelijk zijn. Wij vragen hiervoor begrip.

Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel. 072-582 8282.