Vergadering Commissie Water en Wegen 05-09-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Water en Wegen

Vergadering Commissie Water en Wegen 05-09-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal WaterLand, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:F.J.J. Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Vaststelling Projectplan Waterwet Markermeerdijken (18.215238)

Bijgevoegde documenten

6 Legger Wateren 2018 (18.206248)

Controlerende rol

7 Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236510)

8 Samenvatting programmarapportages 2e kwartaal 2018 (18.230856)

9 2e Programmarapportage 2018 HWBP2 en (n)HWBP (18. 227023)

10 2e Regieprogrammarapportage 2018 Regieprogramma's Wateropgave (WO), Verbetering Boezemkades (VBK), Kaderrichtlijn Water (KRW) (18.233646)

11 2e Programmarapportage 2018 Uitvoeringsprogramma Baggeren (18.228399)

Procedurele zaken

12 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 30 mei 2018 (18.344)

Bijgevoegde documenten

13 Bestuursagenda (18.225532)

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting