Vergadering Commissie Water en Wegen 28-11-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Water en Wegen

Vergadering Commissie Water en Wegen 28-11-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal Water, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:F.J.J. Brouwers

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Innovatieproject 'De zoete stuw' op Texel (18.258247)

6 Verbetering natte infrastructuur Noordkop; beschikbaarstelling middelen (18.177236)

Controlerende rol

7 Concernrapportage 3e kwartaal 2018 (18.292537)

8 Samenvatting programmarapportages (18.272784)

9 Programmarapportage HWBP-2 en (n)HWBP Q3-2018 (18.266535)

10 3e Programmarapportage 2018 Regieprogramma's Wateropgave (WO), Verbetering Boezemkades (VBK),Kaderrichtlijn Water (KRW) (18.276040)

11 3e Programmarapportage 2018 Uitvoeringsprogramma Baggeren (18.283784)

Procedurele zaken

12 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 31 oktober 2018 (18.348)

13 Sluiting