Vergadering Commissie Water en Wegen 05-09-2018

Home > Vergaderkalender > Vergadering Commissie Water en Wegen

Vergadering Commissie Water en Wegen 05-09-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zaal WaterLand, Heerhugowaard
Tijd:19:30-21:30
Voorzitter:F.J.J. Brouwer

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

Vertegenwoordigende rol

3 Gelegenheid tot inspreken

4 Mondelinge vragen

Kaderstellende rol

5 Vaststelling Projectplan Waterwet Markermeerdijken (18.215238)

Bijgevoegde documenten

6 Legger Wateren 2018 (18.206248)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

Controlerende rol

7 Concernrapportage 2e kwartaal 2018 (18.236510)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

8 Samenvatting programmarapportages 2e kwartaal 2018 (18.230856)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

9 2e Programmarapportage 2018 HWBP2 en (n)HWBP (18. 227023)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

10 2e Regieprogrammarapportage 2018 Regieprogramma's Wateropgave (WO), Verbetering Boezemkades (VBK),Kaderrichtlijn Water (KRW) (18.233646)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

11 2e Programmarapportage 2018 Uitvoeringsprogramma Baggeren (18.228399)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

Procedurele zaken

12 Verslag vergadering Commissie Water & Wegen van 30 mei 2018 (18.344)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

13 Bestuursagenda (18.225532)

Aantekening:

Publicatie van de stukken volgt later

14 Sluiting